Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2005

Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

Var går gränsen mellan legitim skatteplanering och skattebrott? Har man rätt att vidta åtgärder för att minska sin skatt och i så fall hur? Vad kännetecknar den moderna avancerade skattebrottsligheten och stämmer det svenska ansvarssystemet överens med de rättssäkerhetskrav som Europakonventionen ställer?

Spänningen mellan det allmännas behov av skatteintäkter och de enskildas ovilja och/eller oförmåga att bidra härtill är tidlös. Denna motsättning ger upphov till en rad transaktioner som syftar till skatteminskning eller total skatteeliminering. Nästan dagligen rapporteras i media om personer och företag som felaktigt redovisat sina inkomster, gjort otillåtna kostnadsavdrag eller vidtagit mer eller mindre komplicerade och konstlade transaktioner i syfte att minska sin skatt eller helt undgå beskattning. I media debatteras ofta hur stort skattebortfallet är och hur man skall komma till rätta med problemet.

Fredagen den 18 mars diskuteras dessa frågor då Teresa Simon Almendal lägger fram sin doktorsavhandling Skatteanpassade transaktioner och skattebrott. Avhandlingen behandlar mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet och på straffansvarets räckvidd i dessa sammanhang. Framför allt behandlas dock sådana transaktioner som brukar anges ligga på gränsen mellan straffri skatteplanering och straffbara förfaranden, s.k. gråzonstransaktioner.

Undersökningen visar att det knappast går att fastställa en skiljelinje mellan legitim skatteplanering och skattebrott. I praktiken handlar det istället om en bedömning i varje enskilt fall. Teresa Simon Almendal ifrågasätter om inte mål, vilka grundar sig på ett oriktigt uppgiftslämnande, bör handläggas i speciella skattedomstolar. Hon ifrågasätter vidare det svenska skattetilläggssystemets förenlighet med Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud då frågan gäller påförande av administrativ sanktion och straff för vårdslös skatteuppgift. Vidare förordar hon en höjning av beviskravet i taxeringsprocessen för att säkerställa Europakonventionens rättssäkerhetskrav.

Teresa Simon Almendal är jur. kand. och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen och vid Handelshögskolan i Stockholm. Disputationen äger rum fredagen den 18 mars kl. 10.00 i de Geer-salen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet, Frescati. Opponent är professor Robert Påhlsson, Göteborg.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Teresa Simon Almendal nås på tfn 0708 – 88 26 30, 08 – 674 70 64 eller
e-post: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera