Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2005

När hinner småföretagare lära sig nya saker?

Ledare i små företag har svårt att få tid för eftertanke och reflektion. När de försöker finna tiden störs de ofta av mer näraliggande och akuta arbetsuppgifter. Vilka konsekvenser detta får för företagens utveckling har Henrik Florén undersökt i ett doktorsarbete på Chalmers.

Sedan kunskap identifierades som en kritisk resurs i företag har mycket intresse ägnats åt lärande i organisationer. Vår förståelse för lärande i småföretag är dock underutvecklad, särskilt när det gäller småföretagsledarens lärande. Då företagsledaren är mycket betydelsefull för det lilla företaget och omfattande resurser riktas både från företag själva och från statligt håll på att stödja denna typ av ledare är situationen problematisk.

Henrik Florén försvarar sin doktorsavhandling den 22 mars.
I sin avhandling beskriver Henrik Florén ledares arbete i småföretag med 10 till 99 anställda och hur detta arbete påverkar ledarens förutsättningar för arbetsplatsrelaterat lärande. Avhandlingen bygger på ett antagande om att ledares lärande bör ses i skenet av deras arbete, och att deras lärande i arbetet beror på förutsättningar som sätts av detta arbete. Syftet med avhandlingen är att beskriva de grundläggande dragen hos småföretagsledarens arbete och belysa hur dessa påverkar lärandet. Ett andra syfte med avhandlingen är att utforska värdet av gruppbaserade ledarutvecklingsansatser, så kallade Action Technologies, för att stödja ledares lärande i småföretag.

Avhandlingen baseras på två studier. I den första studien observeras sex företagsledare i små industriföretag. Tillsammans med en sammanställning av fyra tidigare observationsstudier av ledares arbete i småföretag utgör den grunden för en beskrivning av småföretagsledarens arbete på en grundläggande nivå. Den andra studien är en aktionsstudie inom vilken företagsledares lärande i grupper bestående av fyra till tio småföretagsledare har undersökts.

Det framhålls i avhandlingen att företagsledares arbete i småföretag präglas av att de arbetar i ett sammanhang med särskilda strukturella förutsättningar och att de har vissa kognitiva benägenheter samt vissa beteendemässiga benägenheter. De är ansvariga för många olika typer av funktioner, de vill gärna behålla kontrollen över sitt företag och de reagerar ofta direkt på information som de får.

En slutsats är att småföretagsledares arbetssituation, medför vissa negativa konsekvenser för deras förutsättningar för arbetsplatsrelaterat lärande. De har svårt att finna tid för reflektion och eftertanke, och reflektion blir ofta nedprioriterat till förmån för sådant som kräver deras intresse här och nu. Och när de försöker samla sig till reflektion så försvåras den av element i deras arbete som bland annat gör det svårt att tänka på ett djupare plan och betrakta saker och ting från olika perspektiv.

I avhandlingen diskuterar Henrik Florén följderna av detta för de stödinsatser som riktas till småföretagsledare. Särskilt intresse ägnas åt hur gruppbaserade ledarutvecklingsansatser kan fungera som ett stöd för företagsledares lärande i småföretag.

Avhandlingen “Managerial work and learning in small firms” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 22 mars 2005 kl. 13.00 i sal Vasa A, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg.

Henrik Florén har sina rötter i Hudiksvall och Uppsala.

Kontaktinformation
Mer information:
Henrik Florèn, Teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för projektledning,
tel: 035-167444 eller 0705-185914,
e-post: henrik.floren@set.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera