Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2005

Så når du bättre projektresultat

Att arbeta i projektform är mycket vanligt idag. Martin Andersson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, intresserar sig för hur man kan gå tillväga för att nå bättre resultat i projekt. I sin doktorsavhandling presenterar han ett ramverk som kan användas som inspiration vid verksamhetsutveckling i projektintensiva organisationer.

– En nödvändig förutsättning för att nå goda resultat genom förbättringsarbetet är att man lyckas stimulera människors tankemönster. Metoder och system är centrala möjliggörare för projektarbetet, men nyckeln till resultatet finns i personers “mind”.

Martin Andersson har själv deltagit i olika förändringsarbeten i en projektintensiv organisation och studerat utvecklingen under en femårsperiod. I avhandlingen lyfter han fram tre grundläggande typer av förändringar för att nå goda operativa projektresultat: första, andra och tredje ordningens förändringar.

Första ordningens förändringar handlar om att utnyttja organisationens redan existerande metoder och mallar för hur arbetet skall fungera i projekten. Ibland är det dock inte tillräckligt med dessa. Om verksamheten exempelvis expanderat kan man ha “växt ur” de arbetsmetoder och system som använts tidigare. Det kan då finnas behov av att genomföra andra ordningens förändringar, d.v.s. förändringar av förutsättningarna för projektverksamheten. Det kan exempelvis innebära utbildningar i projektstyrning, nya arbetsrutiner och nya informationssystem.

Det är dock ofta problematiskt att lyckas med denna typ av förändringar. Det är inte ovanligt att organisationer försökt införa manualer och system, som inte kommit till användning på det tänkta sättet. Om man genomför andra ordningens förändringar men inte åstadkommer de resultat som eftersträvas kan problemet ligga i verksamhetens förbättringsmetoder. Nyckeln ligger då i att ändra på sättet som förändringarna genomförs på, vilket kallas tredje ordningens förändringar. Det kan exempelvis innebära att involvera medarbetarna mer under förändringsprocessen för att skapa en större förståelse för vad som ligger bakom förändringen.

I nästa fas kommer Martin att fortsätta att arbeta med förbättringar i projektintensiva organisationer i nära samarbete med näringslivet.

– Samverkan med näringslivet är otroligt viktigt för forskningen, menar Martin. Det som är spännande är att försöka finna mönster i vad som kan förändras, och på vilket sätt det leder till resultat.

Martins avhandling “Making a Difference: Project Result Improvement in Organizations” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, e-post: efi@hhs.se, eller laddas ned elektroniskt från http://www.hhs.se/im/staff/ima.htm.

Kontaktinformation
Martin Andersson
Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08 – 736 94 33
Mobil: 070 – 744 22 98
E-post: martin.andersson@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera