Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2005

Hälsa och samhälle – Nytt forskarutbildningsämne vid Malmö högskola

Ett nytt forskarutbildningsämne benämnt Hälsa och samhälle har inrättats vid Malmö högskola. Motivet är bland annat att möjliggöra en flervetenskaplig områdes- och ämnesövergripande forskarutbildning vid Malmö högskola, som bättre motsvarar relevanta behov, nationellt och internationellt, inom ämnes- och verksamhetsområdet hälsa och samhälle. Den nya forskarutbildningen förläggs inom medicinskt vetenskapsområde vid Hälsa och samhälle.

Andra motiv är att skapa möjligheter för forskarstuderande i socialt arbete med inriktning mot hälsa och samhälle att avlägga doktorsexamen inom detta område och att bättre förbereda de professionella yrkesutövarna för den verklighet som medborgarna/patienterna/klienterna befinner sig i. Det nyinrättade forskningsämnet innebär också ekonomiska fördelar. Möjlighet ges till samutnyttjande mellan områdets olika verksamheter vad avser statliga fakultetsmedel och förutsättningarna ökar för tillgång till extern finansiering av gränsöverskridande forskningsprojekt. Det är rimligt att förvänta sig ett tillräckligt stort söktryck på utbildningen både från socialt arbete och omvårdnad, men också från biomedicinsk laboratorievetenskap, folkhälsovetenskap och IMER, för att forskningsämnet ska utgöra en framtida rekryteringsbas för den seniora forskningen inom området Hälsa och samhälle.

UTMANING SKAPA GEMENSAMMA FORSKNINGSPROFILER
Flervetenskapligheten är fundamental för utbildnings- och forskningsområdet Hälsa och samhälle och är också grundtanken bakom områdeskonstruktionen. En särskilt angelägen utmaning är skapandet av en forskningsmiljö som klart och tydligt fokuserar på gemensamma forskningsprofiler inom socialt arbete respektive omvårdnad. Det är här det nya forskarutbildningsämnet kommer in.

Andra exempel som gett goda erfarenheter är forskningsprogrammet “Migration, hälsa och socialt välbefinnande” i samarbete mellan omvårdnad, socialt arbete och IMER, forskningsnätverket HARNESS – Hiv/aids research network in Southern Sweden och forskningsprogrammet “Normöverträdelser, normkonflikter och sociala interventioner” som samverkar kring olika projekt med socialtjänsten och brottsförebyggande rådet i Malmö stad.
– Det är en spännande utveckling och en etablering av det arbete som gjorts på Hälsa och samhälle under den senaste femårsperioden, säger Margareta Östman, dekanus vid Hälsa och samhälle. Hälsa och samhälle finns som ämne på grundutbildningsnivå i form av den gemensamma introduktionskursen för alla programstudenter. Nu går vi ett steg vidare med ämnet också på forskningsnivå, som forskarutbildningsämne.

Margareta Östman pekar på de möjligheter som inrättandet av det nya forskningsämnet ger.
– Det kommer att innebära möjligheter inte bara till en forskarutbildning för socialt arbete, utan också för andra utbildnings- och forskningsområden på Malmö högskola att förlägga en forskarutbildning på Hälsa och samhälle. Det som krävs är att ämnet för avhandlingen ligger inom ramen för ämneskonstruktionen Hälsa och samhälle. Sjuksköterskor kommer att kunna disputera inom ytterligare ett ämne förutom omvårdnad. Samtliga professioner som Hälsa och samhälle utbildar till, också biomedicinska analytiker och folkhälsovetare, ges möjlighet till forskarutbildning inom detta nyinrättade ämne.

Kontaktinformation
För mer inoformation kontakta Margaretha Östman, dekanus på Hälsa och samhälle.
Tfn: 040 – 6657915, 0706 – 611320
E-post: margareta.ostman@hs.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera