Artikel från Göteborgs universitet
26 januari 2005

Vad är poängen med att förskollärare vidareutbildar sig?

Du lär dig hela tiden nya saker, men hur går det till? Som pedagog har du ett uppdrag – att lära barn lära. Hur bidrar du då till barns lärande? Ann-Charlotte Mårdsjö har i sin doktorsavhandling “Lärandets skiftande innebörder – uttryckta av förskollärare i vidareutbildning” undersökt hur förskollärare uppfattar vad de lär sig i en vidareutbildning och hur de är delaktiga i barns lärande i sin yrkespraktik. Författaren har också studerat hur deras uppfattningar av sitt eget lärande har förändrats under vidareutbildningen. Mårdsjö har kommit fram till att förskollärarnas lärande fördjupas när de själva skapar variation av lärandeobjektet – det vill säga det innehåll som de tar del av under utbildningen.

De medverkande förskollärarna uppfattar att deras lärande blir meningsfullt för dem när de kommunicerar med varandra, när de prövar att tillämpa vad de lärt sig på olika sätt i sin yrkespraktik och när de jämför sina egna olika sätt att tänka om hur barn lär och hur detta har påverkat deras sätt att bidra till barns lärande. Variationen som pedagogerna själva skapar i kommunikationen, yrkespraktiken och genom att jämföra olika sätt att tänka om barns lärande hos sig själva leder till att de uppfattar att de bidrar till barns lärande på ett förändrat sätt.

I början av utbildningen kännetecknades pedagogernas delaktighet i barnens lärande av att den var barncentrerad vilket innebär att pedagogerna tog tillvara barnens intresse och var lyhörda för vad deras intresse och uppmärksamhet var riktat mot. I slutet av vidareutbildningen hade pedagogerna förändrats mot att de hade ett relationellt perspektiv. Ett sådant perspektiv på barns lärande innebär att pedagogerna dessutom utmanar barnen i deras lärande genom att problematisera innehållet för barnen.

Att den lärande oavsett ålder skapar variation i sitt lärande får konsekvenser för undervisningen i såväl förskola och grundskola som gymnasie-, universitets- och vidareutbildningar. I och med att dessa verksamheter ser olika ut måste pedagoger och lärare i respektive verksamhet pröva och ompröva hur de tar tillvara och använder den variation som den lärande själv skapar. Det är med andra ord inte bara innehållet eller sättet att förstå något som är centralt i undervisningen. Det handlar också om att ta tillvara och använda den variation som de lärande själva genererar som en del i undervisningen, och att detta skulle kunna bli nydanande för undervisning inom all utbildning.

Författare: Ann-Charlotte Mårdsjö, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet Ann-Charlotte.Mardsjo@ped.gu.se
telefon: 031-773 20 40, 0706-27 98 54
Avhandlingens titel; Lärandets skiftande innebörder − uttryckta av förskollärare i vidareutbildning
Handledare Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Ingrid.Pramling@ped.gu.se
Disputation Fredagen den 11 februari 2005, klockan 9.15 i Stora hörsalen, Pedagogen, Göteborgs universitet
Opponent: Professor Jan-Erik Johansson, Högskolan i Oslo

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera