Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2005

Brunetter och Blondiner. Om ungdom och sexualitet i det mångkulturella Sverige

Doktorsavhandling i socialt arbete av Margareta Forsberg

Syfte: Avhandlingen handlar om ungdomar och sexualitet och har särskilt fokus på tjejer i mångkulturella sammanhang. Dess tre frågeställningar behandlar: förändringar i ungdomars förhållningssätt till sexualitet och samlevnad; likheter och/eller skillnader mellan ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund; hur tjejer, med olika etnisk bakgrund, som växer upp i mångkulturella områden i Sverige, resonerar och agerar när det gäller sexualitet och samlevnad.
Metod: En enkät som besvarats av 1331 ungdomar i åk 9 och gymnasiets åk III i Kalmar och Göteborg. Intervjuer och samtal med och mellan tjejer, i åk 8 och i gymnasieåldern, i Göteborg.
Resultaten visar på en generell genomgripande förändring i sexualmönster i Sverige under 1960-talet som ett led i en pågående förändring av normsystemen kring sexuella relationer. Kön framträder som avgörande faktor för individens valmöjligheter och rörelsefrihet vilket syns bland annat genom att tjejer är mer lojala med restriktiva normsystem, än vad killar är. Detta förklaras huvudsakligen av en strävan hos tjejer/kvinnor att uppfattas som respektabla. Deras respektabilitet är avgörande för hur de uppfattas som individer över huvud taget. Skillnaden mellan könen är tydligast hos ungdomar med utländsk bakgrund. Den tredje (efter kön och etnicitet) faktor som påverkar ungdomarnas åsikter och erfarenheter, är ålder. Hos de äldre ungdomarna är skillnaderna, mellan könen och mellan ungdomar med olika bakgrund, avsevärt mindre än i högstadiet. Den grupp som förändras mest mellan grundskolan och gymnasiet är tjejer med utländsk bakgrund.
Tjejerna strävar efter att framstå som “fina flickor”, som respektabla. Härigenom, och genom att få andra att framstå som icke-respektabla, kan tjejer nå högre positioner i ungdomshierarkin. De refererar till “brunetter” och “blondiner” och laddar därmed diskussionerna med etnicitet. Begreppen har olika för-ståelsenivåer. “Brunett” betyder dels “invandrartjej”, dels en tjej som förutsätts vara respektabel. “Blondin” står på motsvarande sätt för en tjej som har svensk bakgrund men kan också betyda att någon är icke-respektabel. Ryktet är ett starkt och svårhanterat kontrollinstrument ungdomarna emellan. En tjej kan få ett dåligt rykte oavsett hur hon själv agerar, om det tjänar någon annans intressen att sprida ut ett sådant rykte. Även killar kan få dåligt rykte om de agerar som “players”. Tjejer emellan kan en killes rykte fungera som “varningssignal”, medan det hos andra killar kan väcka beundran. En tjej som blir ihop med en kille med “player-rykte” riskerar själv att “smittas” av hans rykte och betraktas som en “dålig” tjej.
Tjejerna refererar ofta till sina föräldrar och deras förhållningsregler kring sexualitet. Reglerna framstår ofta som mycket strikta men det verkar finnas olika strategier för att komma runt dem och göra vardagslivet mer hanterbart för både tjejer och föräldrar. Tjejernas egen lust är påtagligt frånvarande i diskussionerna men blir ändå synlig genom de kontrollsystem som omgärdar sexualiteten. När de talar om företeelser som “one-night-stands” och om samkönad sexualitet, är tjejerna öppna och accepterande samtidigt som de är måna om att markera sin egen respektabilitet. I tjejernas resonemang kan man spåra element från traditionella, moderna och senmoderna tankemönster i en brokig mix. Detta skapar möten och spänningar inom ungdomsgruppen i stort. Spänningar som leder till “krockar”, omtolkningar och nya förhållningssätt i en oförutsägbar och aldrig stillastående social utveckling.


Avhandlingens titel: Brunetter och blondiner. Om ungdom och sexualitet i det mångkulturella Sverige
Avhandlingsförfattare: Margareta Forsberg , 031-773 5721(arb.)
e-post:.margareta.forsberg@socwork.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Universitetslektor Annick Prieur, Aalborg
Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 februari 2005 kl. 9.15, Malmstensalen, handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera