Tema

Anställningsstöd gav jobb

Anställningsstöd för långtidsarbetslösa har hjälpt de arbetslösa att hitta ett jobb snabbare än de annars skulle ha gjort. Det visar en ny IFAU-rapport.

Anställningsstöd gav långtidsarbetslösa jobb
Anställningsstödet hjälpte de långtidsarbetslösa som deltog att få jobb. Under tiden i anställningsstöd uppstod viss inlåsning, dvs deltagarna fick ordinarie jobb i lägre takt än de annars skulle ha fått. Efter anställningsstödets slut fick de dock jobb snabbare än jämförbara arbetslösa som inte fick anställningsstöd – i genomsnitt förkortades deltagarnas arbetslöshet med ca 8 månader. Resultaten gäller både dem som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen ett år och dem som varit inskrivna fyra år.

Men trängde eventuellt undan ordinarie anställningar
Att många arbetslösa fick jobb kort efter anställningsstödets slut tyder på att de troligen stannade kvar hos samma arbetsgivare som tidigare fått anställningsstödet. Det i sin tur tyder på att programmet trängde undan anställningar, som skulle kommit till stånd även om inte anställningsstödet funnits. Eftersom gruppen av deltagare i programmet hade en svag ställning på arbetsmarknaden kan dock undanträngningen vara lättare att acceptera i detta fall än i program där deltagarna kommer från en starkare grupp.

Bakgrund
Anställningsstödet kan ses som ett sätt att subventionera företagen för den risk de anser sig ta genom att anställa en långtidsarbetslös. Förhoppningen är att den som blir anställd med anställningsstöd senare ska ha lättare att hitta ett ordinarie jobb.

Data
Vår analys bygger på uppgifter om alla som har registrerat sig som arbetssökande sedan augusti 1991. Under den period vi studerar (januari 1998-oktober 2002) var över 600 000 personer arbetslösa under en tillräckligt lång tid (12 månader) för att kunna komma i fråga för anställningsstöd. Ungefär 3 % av dessa fick under den studerade perioden ta del av anställningsstödet.

Rapport 2004:17 ”Anställningsstöd – en väg från arbetslöshet till arbete?”, är skriven av Anders Forslund, Per Johansson och Linus Lindqvist.

Kontaktinformation
Anders Forslund, tel: 018-471 70 76, e-post: anders.forslund@ifau.uu.se

Anställningsstöd gav jobb

 lästid ~ 1 min