Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2004

Nytt socialt certifieringssystem för livsmedel från tredje världen

Idag kan importerade livsmedel från tredje världen vara märkta med symboler som garanterar ekologisk produktion eller rättvis handel. Nu är det kanske dags för en “social märkning” som i större utsträckning bygger på odlarnas egna värderingar och önskemål. Det tror Cathy Farnworth från SLU, som i sitt doktorsarbete har tagit fram en prototyp för en sådan certifiering.

De flesta konsumenter har idag obetydlig kontakt med de tidigare leden i livsmedelskedjan, lantbruket och livsmedelsindustrin. Och ännu större är glappet när det gäller livsmedel från tredje världen. Den bild konsumenter i “Nord” och producenter i “Syd” eventuellt har av varandra är oftast mycket vag.

Cathy Farnworths forskning behandlar det ekologiska jordbruket, och möjligheterna att stärka banden mellan konsumenter i Nord och de småbrukare och lantarbetare i Syd som är beroende av export av ekologiska livsmedel. Utgångspunkten har varit den diskussion om social certifiering som idag förs inom det ekologiska jordbruket, men Cathy Farnworth har valt ett “omvänt” angreppssätt. Det är producenternas egna värderingar och förhoppningar som står i centrum, inte konsumenternas syn på hur världen borde vara beskaffad.

I avhandlingen presenteras en metod, eller “verktygslåda”, som kan fungera som ett hjälpmedel för att uppnå social rättvisa. Metoden gör det möjligt att både fånga upp och stödja de behov och krav som småbrukarna och lantarbetarna har. Dessutom ger den ett mått på människornas livskvalitet. Metoden bygger till stor del på erfarenheter från omfattande fältstudier på Madagaskar.

Cathy Farnworth har sedan tagit fram en prototyp för en ny typ av social certifiering, där “livskvalitetsverktyget” är en viktig komponent. Prototypen skiljer sig i flera avseenden från dagens märkningssystem, som tar fasta på produktionsmetoder (ekologisk odling), handelsmetoder (rättvis handel) eller arbetsrätt. Det är producenternas egna värderingar och prioriteringar som ska stå i centrum, och produktion för marknaderna i Nord ska stödja, inte undergräva, dessa.

Självfallet måste ett nytt certifieringssystem också anammas av konsumenterna, och knyta an till deras värderingar. Därför undersökte Cathy Farnworth med hjälp av enkäter och intervjuer hur hennes egen certifieringsprototyp togs emot av konsumenter av ekologiska varor i Tyskland.

Avhandlingens slutsats är att ett socialt märkningssystem skulle kunna vara en inkörsport till ett rikare och mer meningsfullt förhållande mellan de olika aktörerna i denna livsmedelskedja.

Fil Mag Cathy Farnworth, vid institutionen för landsbygdsutveckling, SLU, försvarade tisdagen den 23 november kl. 09.00 sin doktorsavhandling Creating quality relationships in the organic producer to consumer chain. From Madagascar to Germany. Fakultetsopponent var Professor Cornelia B Flora, Iowa State University, Ames, Iowa, USA.

Kontaktinformation
Mer information: Professor Sten Ebbersten, tel. 018-67 14 07

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera