Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Vi hjälps gärna åt när vi pratar

Vad händer när vi fyller i eller bygger på varandras repliker? Gustav Bockgård visar i sin avhandling från Uppsala universitet att det sällan handlar om att avbryta, utan snarare om att man delar den andres åsikter – eller vill hjälpa till att hitta ett uttryck.

I samtal av olika slag är det mycket vanligt att en deltagare fyller i eller bygger på ett yttrande som en annan deltagare har påbörjat. Härigenom uppstår en gemensamt producerad syntaktisk enhet, t.ex. en sats eller en fras. I sin avhandling studerar Gustav Bockgård hur detta ser ut i detalj samt beskriver vilka syften samkonstruerandet fyller i det sociala samspelet mellan människor.

Grammatiska beskrivningar har traditionellt ofta baserats på forskarens egen språkkänsla eller på ett skriftspråkligt material. Under det senaste decenniet har det dock vuxit fram en forskningsinriktning som fokuserar på det autentiska samtalsspråkets grammatik och som undviker att anlägga ett skriftspråksperspektiv. Gustav Bockgårds avhandling utgör ett bidrag till denna forskningsinriktning. I avhandlingen kartläggs samtalsutdrag där två deltagare gemensamt yttrar en syntaktisk enhet, t.ex. en sats eller fras. För det första undersöks replikernas syntaktiska och prosodiska form. För det andra beskrivs hur replikerna fungerar i det sociala samspelet mellan samtalsdeltagarna. Det material som ligger till grund för avhandlingen består av en stor mängd såväl vardagliga som institutionella samtal.

Ett huvudresultat är att man sällan fyller i en annan talare i syfte att avbryta henne. Betydligt vanligare är i stället att ifyllaren (A) på olika sätt solidariserar sig med den andra talaren (B). A kan exempelvis demonstrera att hon hänger med i B:s resonemang eller delar hennes åsikter. En annan frekvent förekommande funktion är att ifyllnaden används för att assistera en talare som har problem att få fram ett visst ord eller uttryck. Avhandlingen visar med andra ord att det som intuitivt kan förefalla vara ett intrång i en annan persons kommunikativa rättigheter och privata sfär i själva verket ofta är en handling som stärker den sociala samhörigheten mellan de närvarande samtalsdeltagarna.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Gustav Bockgård på 018-471 1294, eller via e-post på Gustav.Bockgard@nordiska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera