Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2004

Ansvar, flexibilitet och valfrihet – honnörsord i den “nya skolan”

Marianne Dovemark visar i sin avhandling “Ansvar-flexibilitet-valfrihet. En etnografisk studie om en skola i förändring” att ansvar främst kopplas till individen och att tilltron till individens flexibilitet och valfrihet inte har inneburit någon större förändring av skilda individers möjligheter till framtida livschanser.

Svensk utbildningspolicy fokuserar på individuellt ansvarstagande för eget lärande, personlig flexibilitet och valfrihet. Lärare och elever förväntas tillsammans utveckla en skolverksamhet som ska leda till motiverade, självbestämmande och flexibla kunskapssökare och kun-skapsanvändare. Dessa idéer har sitt ursprung i organisationer som OECD och EU och har filtrerats via officiella nationella propositioner och rapporter till skolor och universitet. Idéerna har anammats och gjorts till nya mål för den moderna skolan. Föreliggande studie har undersökt och problematiserar genomförandet av processer förknippade med utvecklingen av denna nya policy.

Resultaten i avhandlingen visar att elevernas överordnade mål är att koda av de nya krav som ställs på dem: ta ansvar, vara flexibel och “välja rätt”. Fokuseringen på individuellt ansvarsta-gande, flexibilitet och valfrihet skapar grund för social selektion och reproduktion. De mest framåtsträvande och framgångsrika eleverna ges möjlighet att ställa sådana krav på undervisningen att det många gånger sker på bekostnad av andra elevers möjligheter att få hjälp. De flesta eleverna “väljer” helt enkelt att göra sitt arbete hemma då de där har tillgång till hjälp och stöd och eleverna tar därmed ett stort mått av ansvar för att få skolans verksamhet att fungera.

Studiens resultat visar att ansvar kopplas till individen. Eleverna talar om skolan och dess roll mest i relation till egennyttan. Skola och utbildning uttrycks främst i ett framtidsperspektiv i relation till högre utbildning och framtida jobb. Enstaka elever poängterar vikten av att gå i skolan för att lära sig ta ansvar för varandra och för att lära sig samarbeta. Flera elever, fram-för allt elever med svårigheter i det svenska språket, uttrycker önskan om att samarbeta i ge-mensamma projekt då de menar att kamrater kan stödja dem i deras lärande.

Avhandlingen visar att tilltron till individens valfrihet och flexibilitet inte inneburit någon större förändring av skilda individers möjligheter till framtida livschanser. Det som ser ut som valfrihet visar sig snarare vara en social praktik som innebär en förskjutning av resurser från resurssvaga till resursstarka grupper då lärares tid är starkt begränsad.

Författare: Marianne Dovemark
Titel: Ansvar-flexibilitet-valfrihet. En etnografisk studie om en skola i förändring.
Språk: Svenska med Summary in English
Nyckelord: etnografi, dikursiv praktik, social praktik, motsägelse/inkonsekvens, social re produktion, utbildningens bytesvärde
Handledare: Professor Dennis Beach, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universi-tet
Disputation: fredagen den 17 december, 2004, kl. 09.15 i sal D3 50, Pedagogen, Frölundagatan 118 Mölndal
Opponent: Professor Mats Trondman, Malmö Högskola
Kontakt: marianne.dovemark@hb.se Tel. arb. 033-16 43 02

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera