Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2004

Går det att använda problembaserat lärande i kurser på nätet?

I en ny doktorsavhandling i pedagogik, Distributed Problem-Based Learning: Studies of a Pedagogical Model in Practice studerar Ulric Björck centrala aspekter av problembaserat lärande i universitetskurser på distans. Studenters lärande präglas vanligtvis av att lärare och utbildningssystem kontrollerar eller reglerar vad som lärs in. Avhandlingens resultat visar på hur studenter i högre grad själva tar kontroll över sitt lärande än i traditionell utbildning.

Två nätbaserade universitetskurser om vardera ett läsår följdes genom en omfattande utvärdering samt genom att alla konferensmeddelanden sparades. Utifrån 20.000 meddelanden studeras studenters kommunikativa mönster och användandet av problembaserat lärande i olika grupper. Undersökningen fokuserar sedan på vilket sätt studenterna interagerade med varandra och handledare. Handledaren har i problembaserat lärande traditionellt tillmätts stor betydelse, så även här. Två olika handledningsstrategier, aktivt deltagande och meta-kommentarer, kunde urskiljas vilka gav de studerande olika utbildningsupplevelser. Undersökningen poängterar handledarens betydelse för att studenterna skall bli aktiva deltagare genom att kommentera varandras kommentarer på utförda arbeten, meta-kommentarer. Att kursdeltagarna är tvingade till att uttrycka sig i text ger i vissa fall upphov till kvalitativt nya former att lära. Studien visar att studenters deltagande och interaktion når högre nivåer när deras egna idéer diskuteras eller när de själva tar beslut om hur de skall arbeta. Detta tyder på att studenter gärna ägnar tid åt att utveckla sig själva. För de som är intresserade av att använda problembaserat lärande på nätet har avhandlingen ett centralt förslag: Etablera en praxis för utbildning där studenter kommenterar varandras arbeten. Det finns dock en lång tradition av individuell examination inom den högre utbildningen och det kan vara svårt att bryta det mönstret. Om examinationen baseras på studenters meta-kommentarer kan den ändå vara individuell samtidigt som den bidrar till en meningsfull utveckling av lärande på nätet. Författare: Ulric Björck, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet Titel: Distributed Problem-Based Learning: Studies of a Pedagogical Model in Practice Språk: Engelska Handledare: Professor Berner Lindström, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet Disputation: Onsdagen den 15 december 2004, klockan 09.15 i sal C203, Högskolan i Borås Opponent: Fil. dr. Carl Holmberg, Nationellt centrum för flexibelt lärande Kontakt: ulric.bjorck@hb.se, 033-435 59 62, 0300-16226, 0707-540626

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera