Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2004

Arabisk föreläsningsstil analyserad

Hur börjar man en universitetsföreläsning på arabiska och hur håller man ihop den? Heléne Kammensjö undersöker i sin avhandling s.k. konnektiver i arabisk föreläsningsmonolog, det vill säga inledande små ord och fraser som har till uppgift att binda ihop olika yttranden. Typiska svenska konnektiver är konjunktionen och, adverbet dessutom, prepositionsfrasen på grund av detta och satsen värt att nämna är också. Konnektiverna utgör alltså en större och till formen mer varierad klass än ordklassen konjunktioner.


Avhandlingsförfattaren har spelat in 11 föreläsningar med 8 olika föreläsare vid fyra universitet i arabvärlden. För att göra materialet mer homogent ingår endast historia- och geografiföreläsningar i studien; hållna av en historielektor och en geografilektor från varje universitet. Inspelningarna ägde rum 1995-2000 och transkriberades snart därefter. Den transkriberade texten består av ca 2.900 yttranden.

Ibland inleds ett yttrande av fler än en konnektiv, t.e.x. och på grund av detta så. För att kunna avgränsa konnektiverna mot resten av ett yttrandet har Michael Hallidays begrepp “thematic slot” använts, d.v.s. att varje yttrande startar med ett tema och att alla funktionsord som föregår tillhör det “tematiska utrymmet”. Utifrån denna analysmodell har Kammensjö kunnat klassificera konnektiverna i den arabiska textmassan och kartlägga sekvenser av två eller fler konnnektiver. Dessutom har speciella “ramkonnektiver” kunnat identifieras, d.v.s. sådana konnektiver som fungerar som avgränsning av temat.

Avhandlingens främsta bidrag är att den föreslår en ny metodologi för att undersöka arabisk diskurs i allmänhet och konnektiver i synnerhet. Denna metod prövas dessutom på en ansenlig mängd autentiskt muntligt material med gott resultat. Om metoden appliceras på fler arabiska texter, muntliga såväl som skriftliga, äldre som yngre, monologer som dialoger, kan den förhoppningsvis utvecklas till en mätteknik för att fastställa diskurstypen hos en given arabisk text.

Avhandlingens titel: Discourse Connectives in Arabic Lecturing Monologue.
Disputationen äger rum lördagen den 11 december 2004 kl. 10.00
Opponent: Professor Lutz Edzard
Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 8
Närmare upplysningar kan fås av Heléne Kammensjö, tel. 0303-91 907 (arb.),
e-post helene.kammensjo@oriental.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera