Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2004

Ny kunskap om gener bakom våra personlighetsdrag

Cecilia Berggård har under sitt avhandlingsarbete i farmakologi studerat en grupp proteiner, AP-2, som reglerar generna bakom bl a hjärnans belöningssystem. Hon visar att de påverkas av antidepressiva läkemedel och att en specifik variant tycks ha samband med ångestrelaterade personlighetsdrag hos kvinnor.

Vissa av hjärnans signalsystem, serotonin-, noradrenalin-, och dopaminsystemet, spelar en viktig roll för personlighet och neuropsykiatriska sjukdomar. De molekylära verkningsmekanismerna bakom antidepressiva läkemedel är ännu inte helt klarlagda, men man vet att det tar ett par veckor innan den antidepressiva effekten inträder. Under dessa veckor uppkommer i regel en rad bieffekter som senare avtar i takt med att den antidepressiva effekten uppkommer. Cecilia Berggård har tillsammans med sin forskargrupp studerat en transkriptionsfaktor, AP-2, som bland annat är viktig för utvecklingen av de områden i hjärnan där belöningssystem sitter, liksom för att styra uttrycket av många proteiner i systemen. Hon visar att nivåerna av två undersökta medlemmar i AP-2 familjen i råttors hjärnor påverkades kraftigt efter behandling med de antidepressiva läkemedlen citalopram (Cipramil) och fenelzin. Förändringarna var temporära och inträffade under de första behandlingsveckorna, det vill säga innan den antidepressiva effekten blivit manifesterad. Dessa tyder på att AP-2 är involverad i verkningsmekanismen för dessa läkemedel. Eftersom förändringen uppkom under de första behandlingsveckorna och sen återgick till kontrollnivåer igen är det möjligt att AP-2 är involverad i de initiala bieffekterna av läkemedlen.
Cecilia Berggård har även studerat en variant i genen (polymorfism) för en av medlemmarna i AP-2 familjen och visar att den är kopplad till ångestrelaterade personlighetsdrag hos kvinnor samt till aktiviteten av enzymet monoaminoxidas (MAO) i blodplättar. Denna har tidigare visats vara kopplad till personlighetsdrag som impulsivitet och sensationssökande beteende. Ökade kunskaper om mekanismer bakom ångest och depression kan leda till förbättrade möjligheter till behandling. Ny kunskap om AP-2 är viktig för att man i framtiden ska kunna framställa nya effektivare läkemedel med mindre bieffekter.

FAKTA. Generna i kroppens celler innehåller information (kod) om olika proteiners sammansättning. När proteiner ska bildas, “uttryckas”, måste de gener som kodar för dessa proteiner “slås på”. Detta styrs av genreglerande proteiner, så kallade transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorer har visat sig vara viktiga vid utvecklingen av olika sjukdomar, t ex utvecklingssjukdomar, immunsjukdomar och cancer.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Cecilia Berggård på 018-471 4932 eller via e-post Cecilia.Berggard@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera