24 november 2004

Miljönyttan av en marksanering och kostnaden för den.Hur skall man hitta balansen mellan dem?

Naturvårdsverket uppskattar att det finns ca 40 000 förorenade områden i Sverige, områden där olika typer av miljöfarligt avfall tippats eller grävts ner genom åren. Hur skall man hitta balansen mellan miljönyttan av en marksanering och kostnaden för den? I en nyligen framlagd doktorsavhandling vid Chalmers utvecklar Jenny Norrman ett arbetssätt där hon utvärderar kostnadseffektiviteten för olika alternativa åtgärder genom att titta på kostnaden för åtgärden och hur stor riskreducering den medför.

Hittills har statens kostnader för efterbehandling av förorenade områden varit ca en miljard kronor. För att åtgärda de mest angelägna områdena uppskattar Naturvårdsverket att det krävs ytterligare ca 45 miljarder kronor. Miljöbalken kräver dessutom att miljöinsatser skall göras så att miljönyttan överskrider kostnaden för insatsen.

Med det arbetssätt som Jenny Norrman föreslår kan olika beslutsalternativ jämföras och beslutsfattare få information som hjälper dem att förstå vilka risker ett visst beslut medför. De fallstudier som genomförts i avhandlingen behandlar miljöproblem, men arbetssättet kan också tillämpas inom andra områden.

I avhandlingen går hon igenom den teoretiska bakgrunden för arbetssättet, beskriver arbetsgången och presenterar ett antal verktyg som kan användas för de analyser som ingår. Genom att tillämpa arbetssättet på verkliga fallstudier har hon kunnat dra slutsatser om fördelar och begränsningar med metoden. Fallstudierna som har genomförts behandlar nedläggning av en deponi, mellanlagring av använd asfalt, ombyggnad av en väg genom gruvavfallsmassor i Falun, samt sanering av en del av en förorenad industritomt i Gullspång.

Avhandlingen “On Bayesian Decision Analysis for Evaluating Alternative Actions at Contaminated Sites” försvarades vid en offentlig disputation den 29 oktober på Chalmers. Opponent var Professor Roger Kasperson från George Perkins Marsh Institute, Clark University i Massachusetts.

Arbetet är utfört vid Institutionen för geologi och geoteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Statens Geotekniska Institut (SGI) har finansierat arbetet, Vägverket har bidragit med finansiering till en fallstudie i Falun och Länsstyrelsen i Västra Götaland har stött arbetet med en fallstudie i Gullspång.

Kontaktinformation
Mer information:
Jenny Norrman, Statens Geotekniska Institut (SIG), Regionkontor Väst, tel: 031- 778 6570,
e-post: jenny.norrman@swedgeo.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera