Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Särskoleelever: delaktiga eller utanför? Ungdomarnas egna upplevelser och aktiviteter studerade

Vad innebär delaktighet för ungdomar som går i särskola? Det har Martin Molin från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla undersökt i sin doktorsavhandling i handikappvetenskap. Han konstaterar att den enes delaktighet kan vara ett utanförskap för den andre. Att uppnå maximal delaktighet för alla elever i särskolan är svårt, eftersom vissa elevgrupper väljer bort delaktigheten i skolaktiviteter.

Martin Molins avhandling utgörs av två delar. I den första gör han en s.k. semantisk analys där olika delar i begreppet delaktighet identifieras. Han försöker här frångå de normativa vardagsinnebörderna av begreppet.
– Jag uttalar mig inte om vad som är bra och dåligt med att vara delaktig i något. Jag har varit mer intresserad av att studera olika beståndsdelar i delaktighetsbegreppet.

Den andra delen av avhandlingen består av en fältstudie som beskriver hur delaktigheten tar sig uttryck för en grupp ungdomar i gymnasiesärskolan. Molin har under ett läsår följt ungdomarna i deras skolvardag genom att göra observationer och intervjuer. Han har härutöver pratat med skolpersonal och skolledare.
Martin Molin fann att delaktighet i särskola inte var något självklart och alltigenom positivt för alla elever som gick där. En del elever i särskolan reagerade exempelvis på att de inte deltog i samma aktiviteter som övriga elever på skolan. De här eleverna valde bort engagemanget i vissa av särskolans egna aktiviteter för att visa sin tillhörighet till något annat som inte i första hand var förknippat med särskola och avvikelse. Eleverna levde i olika delaktighetsvärldar. Det faktum att denna elevgrupp gick i särklass innebar ett hot för deras självbild. Martin Molin konstaterar att den enes delaktighet kan vara den andres utanförskap och att maximal delaktighet ofta är svår att uppnå.
– Jag hoppas att min forskning kan leda till en ökad medvetenhet kring hur man talar och reflekterar kring delaktighet och särskola. Utmaningen är att skapa en skola som tillgodoser elevernas vitt skilda behov, säger Martin Molin.

Doktorsavhandlingen “Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnaisesärskolan” läggs fram vid Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet, fredagen den 26 november kl. 10. OBS! plats: HSP1, Prismahuset, Örebro universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Martin Molin, tel 0521 – 26 48 49, martin.molin@htu.se
Avhandlingen kan beställas av Eva Barrklev, Inst för beteendevetenskap, Linköpings universitet evaba@ibv.liu.se
tel 013-28 23 87/fax 013-28 21 45

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera