Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2004

Hur utvärderar biblioteken i praktiken ?

Doktorsavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap av Angela Zetterlund

Avhandlingen söker kunskap om hur utvärderingar utformas och förstås i praktiken i samband med program för lokal folkbiblioteksutveckling. Frågor som ställs upp för studien rör bland annat vad det är för typ av studier som genomförs, vilken kunskap som eftersträvas, gentemot vilka kriterier resultatbedömningen görs samt hur utvärderingsresultaten dokumenteras och sprids för att komma till användning. Syftet är i första hand att skapa en bild av vad utvärdering handlar om och går ut på som ligger närmare “verkligheten” än vad som är brukligt, men också att söka förstå och diskutera i vilken mån folkbiblioteksspecifika regler och normer reflekteras och inverkar i den typen av sammanhang.
Studiens empiriska bas består av tre fall, där folkbiblioteken under en längre tidsperiod systematiskt arbetat med att förändra och utveckla den etablerade verksamheten i projektform och i det sammanhanget också arbetet aktivt med utvärdering. Fallen är, utvärderingarna inbegripna, från 1986-1999. Forskningsansatsen är förståelseinriktad och följer principer för kvalitativ fallstudie. Det innebär att analysen grundats på erfarenheter som förmedlats genom intervjuer med dem som på olika sätt själva medverkat i programmen som utvärderare, beslutsfattare och implementerare samt programmens skriftliga dokumentation.
Analysen visar att utvärderingen i den här typen av program kan beskrivas ske enligt åtminstone tre parallella strategier: en deltagarinriktad; en rationell-administrativ och en pragmatisk-politisk. En deltagarinriktad utvärdering innebär att de studier som genomförs uppfattas som inslag i en konstruktiv dialog i samband med att den nya verksamheten formeras, en rationell-administrativ att studierna förstås som ett led i beslutsfattares och finansiärers styrning och kontrollutövning och en pragmatisk-politisk att de studier som genomförs betraktas som brickor i ett socialt maktspel. Praktikens utvärdering är således både komplex och paradoxal och skiljer sig på flera avgörande punkter från rationella instrumentella utvärderingsideal. När man väljer vad, på vilket sätt och av vem folkbibliotekens verksamhet skall utvärderas påverkas man också av traditionella sätt att se på samlingarnas organisering, biblioteksanvändaren samt etablerade biblioteksideologiska normer.
En övergripande slutsats är att utvärdering i det här sammanhanget inte kan eller bör förstås som ett neutralt tekniskt verktyg, utan också som ett led i folkbibliotekens sociala legitimering. Framtida forskning föreslås i högre grad rikta in sig mot utvärderingens sociala och politiska villkor och söka fördjupa förståelsen av samspelet mellan utvärderingens praktiska hantering och förändring av institutionella strukturer.
Avhandlingens titel: Att utvärdera i praktiken. En retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling
Avhandlingsförfattare: Angela Zetterlund, tel. 033-133260(bost.), 033-435 4347(arb.)
e-post:.angela.zetterlund@hb.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Ragnar Audunson, Oslo
Tid och plats för disputation: Fredagen den 26 november 2004 kl. 13.15, Stora Hörsalen, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås


Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera