Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2004

EU-medel till forskning om arbete och familj

Karlstads universitet har beviljats 480 000 kronor från EU-programmet Equal för att detaljplanera projektet “Värmlands arbetslivsakademi – från hindrande till stödjande strukturer i arbetslivet för att nå balans mellan arbetsliv och familjeliv”.

– Detta är en vardaglig fråga som nu får möjlighet att lyftas. Många har i sin profession uppmärksammat svårigheterna för dagens förvärvsarbetande att få ihop arbete och familj, och det är särskilt värdefullt att ett så brett spektrum av organisationer samarbetar i projektet. Företrädare för både privat, offentlig och ideell verksamhet har slutit upp i detta utvecklingspartnerskap, säger Berit Sundgren Grinups, adjunkt i genusvetenskap vid Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet. Berit Grinups deltar i planeringen av arbetet.

Nu följer en intensiv tid med planering och uppläggning av forskningsarbete och genomförande. Planeringsfasen ska vara klar senast den 30 april 2005, då förhoppningsvis nio miljoner kronor reserverade Equal-medel kan tas i bruk. Ingegerd Dirtoft, finansieringskoordinator vid Samverkansgruppen på universitetet, är projektansvarig under planeringsfasen. Hon koordinerar ansökan och stöder detaljplaneringen.

Projektet har vuxit fram utifrån en från början löst sammansatt intressegemenskap, som efterhand stabiliserats till den projektgrupp som nu ska undersöka relationerna mellan arbetslivet och familjelivet. Det finns en rad tillfällen under en människas liv då dessa mönster framträder extra tydligt. Det kan till exempel vara vid förändringar av livssituationen som föräldraskap, sjukskrivning eller ett nytt arbete. En rad strukturella problem, främst i arbetslivet, hämmar människors möjligheter till en positiv utveckling inom båda områdena.

Karlstads universitet äger förprojektet. Övriga aktiva värmländska deltagare är: ABF, Föreningen för föräldrautbildare, Försäkringskassan i Värmland, Handelskammaren, Kyrkans familjerådgivning, LO, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen och Värmlandskooperativen. Region Värmland och Värmlands läns landsting har också uttryckt sitt intresse för ett senare engagemang. Den transnationella aspekten är en annan viktig del av projektet. Kontakter ska etableras med andra länder som arbetar med samma teman inom Equal-programmet.

Equal är den största mångfaldssatsningen i EU:s historia. Programmet finns i alla 25 medlemsländerna och administreras i Sverige av EFS-rådet. Equal-programmets mål är ett arbetsliv utan diskriminering och utestängning och som är präglat av jämlikhet och mångfald. Den diskriminering man ska bekämpa avser ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning och etnisk bakgrund. I den här omgången fick man in 160 ansökningar, varav 30 beviljades. Karlstads universitet var det enda lärosäte vars ansökan bifölls.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ingegerd Dirtoft, tfn 054-700 19 51, e-post ingegerd.dirtoft@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera