Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2004

Kvinnor framåt i årets utdelning inom hum-samforskning

192 nya miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap – Kvinnliga forskare på frammarsch

(För översikt av forskare för resp lärosäte/ort, se “Mer information” nedan.)

Vetenskapsrådet delar ut 66 nya miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap under 2005. Siffran för hela treårsperioden är 192 miljoner kr. Sammanlagt kom 921 ansökningar om bidrag in till ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap och av dessa har 107 blivit beviljade. Det innebär att knappt 12 procent av forskarna som sökt bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap får stöd från Vetenskapsrådet.

Vetenskapliga granskare från hela Sverige har sedan i april arbetat med att sålla fram de allra bästa ansökningarna om medel för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nu är besluten fattade som gäller fördelning från 2005 och tre år framåt. Tydliga tendenser i år är att unga forskare och särskilt kvinnor har varit framgångsrika.

Unga kvinnor kommer starkt
Hela 45 procent av de som fått medel är kvinnor. Förra året var samma siffra 32 procent. Det ska också jämföras med att blott 35 procent av dem som sökt medel för i år är kvinnor.
– Vi kan inte veta exakt varför kvinnorna har kommit så starkt i årets bidragsbeslut, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Men vi kan notera att det sker på bred front och inom de flesta områden och att det därför nog inte har med specifika satsningar att göra. – Möjligen är det så att kvinnorna mer än tidigare vågar söka i eget namn. Det säger i så fall något mycket positivt om förändrade strukturer i högskolevärlden.

Även unga forskare har varit framgångsrika. Drygt 55 procent av dem som beviljats medel är födda 1960 och senare. – Det är intressant att detta sker i en så pass stark ansökningsomgång som årets, säger Bengt Hansson. Kvaliteten har varit mycket hög och konkurrensen har varit hård.

Mer information och statistik
Beviljade projekt inom alla stödformer finns tillgängliga i Vetenskapsrådets projektdatabas http://vrproj.vr.se. Där går bl a att söka ut fördelning av medel per kön, ämnesområde och lärosäte. Även beloppet per sökande redovisas. Den totala statistiken för hela ansökningsomgången och alla ämnesområden på Vetenskapsrådet väntas bli klar mot mitten av november. Information om respektive områdes bidragsutdelning kommer dock publiceras allt eftersom beslut tas. Se datumlista nedan.

Pressinformation för alla ämnesområden enligt nedan:
Besluten publiceras enligt prel datum nedan på www.vr.se, viss fördröjning kan ske. Pressinformation skickas i anslutning.
* 5 nov: Humaniora och samhällsvetenskap
* 5 nov: Medicin
* 8 nov: Utbildningsvetenskap
* 12 nov: Naturvetenskap och teknikvetenskap – OBS! Presslunch samma dag kl 12.00. Inbjudan går ut början av v 46.

Bakgrund VRs forskningsstöd
Vetenskapsrådet har en budget på ca två och en halv miljarder kronor per år. Det gör Vetenskapsrådet till den största statliga enskilda finansiären av svensk grundforskning.
I huvudsak är det forskningsprojekt initierade av forskarna själva vid svenska universitet och högskolor som får stöd. Fördelningen sker genom ett så kallat peer review förfarande, ett system för kvalitetsbedömning och prioritering i ett stort antal beredningsgrupper där erkänt framstående forskare bedömer andra forskares ansökningar. Stödet går till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning. Besluten om stöd tas av styrelsen, de tre ämnesråden och en utbildningsvetenskaplig kommitté.

Observera och vänligen notera att:
De belopp som anges i pressinformationen är avrundade och i dessa ingår kostnader för det som lärosäten får i ersättning för hyra, administration m m (ett schablonpåslag på 35 procent). Beräkningar av antal ansökningar och projekt kan komma att ändras marginellt.

Kontaktinformation
Ytterligare kommentarer
Bengt Hansson, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap, Bengt.Hansson@vr.se, 08-546 44 228, 0708-14 88 63

Kontaktperson
Jesper Wadensjö, informationsansvarig humaniora och samhällsvetenskap, Jesper.Wadensjo@vr.se, 08-546 44 289

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera