Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2004

Internationaliseringen hotar inte demokratin

Vad händer med demokratin när ekonomin och politiken blir alltmer internationell? Hans Agné diskuterar frågan i sin avhandling vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet mot bakgrund av aktuell demokratiteori och en undersökning av budgetpolitiken i England, Frankrike, Sverige och EU.

Hans Agné argumenterar för flera politiskt brännbara påståenden. I motsats till vad som ofta hävdas i den allmänna debatten konstaterar han att förmågan att fritt bestämma utgiftsnivåer i den offentliga sektorn har stärkts under internationaliseringsprocessen efter andra världskriget. Han visar också att finansmarknadernas radikala internationalisering från mitten av 1980-talet inte har lett till någon mer turbulent och svårförutsebar situation när det gäller tillväxtutvecklingen, vilket går på tvärs mot ett vanligt påstående i diskussionen om så kallad Tobin-skatt.

Internationaliseringen har ofta påståtts urholka demokratin genom att regeringarna blivit mer självständiga på bekostnad av de nationella parlamenten. Ett skäl för en sådan utveckling skulle vara att regeringarna måste förhandla med andra stater och internationellt verksamma företag och därför behöver ett stort eget manöverutrymme för att politiken inte skall bli ineffektiv. Men Hans Agnés undersökningar visar att parlamenten trots allt inte förlorat makt till regeringarna, åtminstone inte på det budgetpolitiska området.

Avhandlingen utmynnar i en tolkning av demokratin som den politiska form där så många som möjligt bestämmer så mycket som möjligt. I kombination med undersökningens empiriska resultat skulle den formuleringen peka på nya demokratiska värden i en rad praktiska förändringar, bland annat:

– att öka oppositionens inflytande inom utrikespolitiken
– att upplåta platser i nationella parlament till folkvalda politiker från andra länder
– att utvidga möjligheterna att nationellt och internationellt omfördela ekonomiska resurser
– att fortsätta utvecklingen av internationell handel,

Doktorsavhandlingens titel: Democracy Reconsidered: The Prospects of its Theory and Practice during Internationalisation: Britain, France, Sweden, and the EU

Disputationen äger rum fredagen den 5 november kl. 10.00 sal G, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är professor Jörgen Hermansson, Uppssala universitet

Hans Agné kan nås på telefon: 08-16 31 97 eller e-post: hans.agne@statsvet.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera