Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2004

“Varför vill de inte ändra på sig?”

Vad händer på produktionsgolvet när planerarna och förmännen tas bort och produktionspersonalen förväntas “styra sig själv”? En ny doktorsavhandling i pedagogik pekar på en paradoxal situation: Å ena sidan detaljstyrning och stark kontroll – å andra sidan krav på individuell initiativkraft och en önskan om kreativa lösningar när svårigheter uppstår. En slutsats är att färdiga modeller, t ex designade av konsulter eller forskare, har lite att tillföra när det gäller att lösa organisatoriska problem.

Arbetslivets omvandling har under de senaste decennierna engagerat såväl arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som en mångfald andra aktörer. Det handlar om ökad konkurrens samt om en allt snabbare kunskaps- och teknikutveckling Detta “kräver” inte bara en flexibel och kompetent produktionspersonal utan även nya former för styrning. Gun-Britt Wärvik har följt utvecklingen av nya former för styrning vid två arbetsplatser inom verkstadsindustrin. Hur ser styrningen ut om man befinner sig på produktionsgolvet? Det tayloristiska idealet om en kontrollerad produktionspersonal överges till förmån för anställda som tar egna initiativ och delar ledningens visioner. Studien belyser försök att åstadkomma en sådan förändring. Produktionsledningen introducerar arbetslag, kompetensstegar och datoriserade produktionsplaneringssystem.

Studien visar att flera av de nya “ledningsredskapen” är svåra att använda på produktionsgolvet och att de sällan ger verklig vägledning. De nya redskapen påverkas dessutom av de gamla metoderna. Kundernas sätt att beställa har stor inverkan på produktionspersonalens arbete. I detta läge utvecklar personalen egna lösningar, men för att dessa skall få fäste i organisationen krävs det tillit från ledningens sida. Produktionsledningen kan dock inte lita till produktionspersonalens kreativitet på grund av en stark press från överordnade angående ekonomisk uppföljning. Pressen från kunder att i tid leverera unika produkter till ett så lågt pris som möjligt är också stark. Det handlar om ett stort omvandlingstryck som leder till två olika sätt att tänka och handla: dels krav på central styrning och detaljerad kontroll av produktionspersonalen, dels krav på produktionspersonalens egen initiativkraft och kreativa lösningar på uppkomna situationer. Den situation som skapas kan beskrivas som ett korstryck av närmast blockerande art. Såväl produktionsledning som produktionspersonal drabbas av detta.

Författare: Gun-Britt Wärvik, institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Tel 031/773 2266. E-post: gun-britt.warvik@ped.gu.se
Handledare Professor Per-Olof Thång, tel 031/773 2239, e-post: per-olof.thang@ped.gu.se, Fil dr Rita Foss Fridlizius, tel 031/773 2418, e-post rita.foss@ped.gu.se Titel: Ambitioner att förändra och artefakters verkan. Gränsskapande och stabiliserande praktiker på produktionsgolvet.
Disputation: Fredagen den 12 november 2004 kl 9.15 i sal D3:50 vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, Frölundagatan 118 i Mölndal

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera