Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2004

Ny forskning om svenska stiftelsers betydelse då och nu

I boken "Foundations in Sweden. Their Scope, Roles and Visions", presenteras nya fakta om det svenska stiftelseväsendets omfattning och utveckling från mitten av 1500-talet fram till våra dagar. Författare till boken är docent Filip Wijkström och Stefan Einarsson, doktorand, vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Idag finns det drygt 11 500 allmännyttiga stiftelser och ca 3000 arbetsmarknadsstiftelser i Sverige. De allmännyttiga stiftelserna är främst aktiva inom områden såsom forskning, utbildning och social verksamhet. Men så har det inte alltid varit.

– Innan 1800-talets början var utbildning det vanligaste området, för att sedan ersättas med social verksamhet, förklarar Filip Wijkström. Från mitten av 1800-talet fram till våra dagar har forskning varit det i särklass största området för nya stiftelsebildningar.

Att stiftelser bildas med olika syften under olika tidsepoker, leder fram till slutsatsen att stiftelsesektorn, som helhet betraktad, tycks fylla en flexibel funktion i samhället. Detta trots att enskilda stiftelser paradoxalt nog ofta är ytterst inflexibla till sin natur.
Författarna menar att de samhällsroller och funktioner som stiftelser har haft under tidigare tidsepoker inte försvinner. Antingen existerar de parallellt med nya roller och funktioner, eller så omtolkas de och ges ny mening i dagens samhälle.

– Vi ser grupper av stiftelser som rör sig i vågor genom årtionden och århundraden, säger Stefan Einarsson. De tar med sig sitt tidsbundna syfte och sin karaktär in i nya och annorlunda situationer. Stiftelserna finner sig i nya omgivningar där de förväntas spela andra roller och fylla nya funktioner i samhället.

Vid Handelshögskolan i Stockholm har det under det senaste decenniet byggts upp ett forskningsprogram om det civila samhället, där bl.a. ideella organisationer och stiftelser ingår, och dess aktörer. Denna forskning syftar till att öka kunskapen om den position, betydelse och roll som det civila samhället har tagit (eller blivit tilldelad) i samhället och hur dessa organisationer leds och organiseras, nationellt såväl som internationellt.

Boken “Foundations in Sweden. Their Scope, Roles and Visions” kan köpas via Ekonomiska Forskningsinstitutets förlag (300 kr.), e-post: efi@hhs.se

Kontaktinformation
Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 9489
E-post: Filip.Wijkstrom@hhs.se

Stefan Einarsson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 9493
E-post: Stefan.Einarsson@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera