Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2004

Mobiltelefonanvändning och hörselnervstumör

En studie vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, visar att minst 10 års mobil-telefonanvändning är förenat med en ökad risk att drabbas av hörselnervstumör (akustikus neurinom) och att riskökningen är begränsad till den sida av huvudet där telefonen används. Däremot ger studien inga indikationer på att kort tids användning av mobiltelefon påverkar risken att insjukna.

Eftersom det vid tidpunkten för studiens genomförande enbart var NMT-telefoner som hade använts i mer än 10 år går det inte att avgöra om resultaten är begränsade till användning av just NMT telefoner, eller om resultaten skulle se ut på samma sätt även vid långtidsanvändning av GSM-telefoner.

I samarbete med de kliniker som behandlar patienter som drabbats av akustikus neurinom och de regionala cancerregistren identifierades under en treårsperiod alla nyinträffade fall av sjukdomen i vissa delar av Sverige. Dessutom valdes slumpmässigt friska personer (kontroller) ut från den allmänna befolkningen. Alla fall och kontroller kontaktades av en sjuksköterska med en förfrågan om de ville delta i studien. De som samtyckte fick i en personlig intervju besvara detaljerade frågor om mobiltelefonanvändning och annat av vikt förundersökningen.

Totalt deltog ca 150 personer som insjuknat i akustikus neurinom samt 600 friska kontroller i studien. Risken var nästan fördubblad för dem som började använda sin mobiltelefon mer än 10 år innan sjukdomen upptäcktes. När hänsyn togs till vilken sida av huvudet som telefonen användes på visade det sig att risken var nästan fyra gånger högre på den sida där telefonen vanligtvis användes, medan risken var i stort sett oförändrad på den andrasidan.

Akustikus neurinom är en godartad tumör som i regel växer långsamt under många år innan den diagnosiceras. I Sverige diagnosticeras mellan 70 och 80 nya fall av akustikus neurinom varje år.

Detta är den första rapporten från den svenska delen av den så kallade INTERPHONE studien, ett internationellt samarbete som leds av WHO:s cancerforskningsinstitut, IARC (InternationalAgencyforResearchonCancer). Resultaten i den svenska delen behöver bekräftas i ytterligare studier innan säkrare slutsatser kan dras. Andra centra inom INTERPHONEstudien som har tillräckligt många långtidsanvändare av mobiltelefon – framförallt de nordiska -kommer att bidra med värdefulla data. Denna svenska studie, och så småningom övriga INTERPHONErapporter, kommer nu att granskas av vetenskapssamhället och efterhand kommer en samlad bedömning att växa fram. Man kan även förvänta sig att dessa resultat kommer att stimulera experimentellt inriktad forskning som kan ge resultat av betydelse för tolkningen.

Studien har finansierats av European Union Fifth Framework Program, “Quality of Life and Management of living Resources” (kontrakt QLK4-CT-1999-01563), Vetenskapsrådet, och International Union against Cancer (UICC). UICC har erhållit medel för detta ändamål från Mobile Manufacturers’ Forum och GSM Association. Tillhandahållande av medel till forskare inom INTERPHONE studien via UICC regleras av överenskommelser som garanterar INTERPHONE fullständigt vetenskapligt oberoende. Dessa överenskommelser finns tillgängliga på http://www.iarc.fr/pageroot/UNITS/RCA4.html

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Docent Maria Feychting
Tel. 08 524 874 65
Institutetförmiljömedicin,
KarolinskaInstitutet

Professor AndersAhlbom
Tel. 08 524 874 70
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och Samhällsmedicin, Karolinskasjukhuset

Referens:
Lönn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M. Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma. Epidemiology 2004;15:653-9.
Savitz DA. Mixed signals on cell phones and cancer. Commentary. Epidemiology
2004;15:651-2. (kommentar)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera