13 oktober 2004

Byggbranschen tar inte hållbart byggande på allvar

Hus som byggs för att pröva hållbart byggande i praktiken är en värdefull tillgång för branschen. Men spridningen av de erfarenheter som gjorts är bristfällig och oftast saknas fullständiga utvärderingar.

Demonstrationsprojekt och “goda exempel” är vanliga steg på vägen i arbetet med miljömässigt hållbart byggande. Idag finansierar ofta företagen själva sådana projekt.

Huset på Lindholmen i Göteborg. Foto: Paula Femenías.
Paula Femenías på Chalmers har i sin doktorsavhandling tittat närmare på hur projekten egentligen fungerar som strategi för att stödja hållbar utveckling i byggsektorn. Hon har i arbetet övergripande studerat många projekt och genomfört två längre fallstudier av ekologiskt nybyggda flerfamiljshus, “GWL-terrein” i Amsterdam, Nederländerna och det så kallade ekologiska huset som Bostadsbolaget uppfört på Lindholmen i Göteborg.


Att demonstrationsprojekt har en viktig roll för att göra hållbart byggande synligt och visa att det fungerar står klart, menar Paula Femenías. Men trots att många projekt ger goda resultat får de sällan efterföljare.

– Den främsta anledningen är förmodligen att de ses som en speciell företeelse, ett experiment som står utanför den “vanliga” byggverksamheten. Företagen är dåliga på att använda sig av och sprida erfarenheterna.

Detta har många förklaringar, menar hon. Till en del beror det på allmänna svårigheter att få till stånd förändringar och utvecklingsprocesser inom byggandet.

– Många företag i branschen har helt enkelt inte strukturer för att lära nytt och gå vidare.

I avhandlingen studeras även fackpressens roll i att sprida kunskap om demonstrationsprojekten. Det visade sig att artiklarna ofta enbart gav glimtar om projekten och inte fyllde funktionen att informera om fakta och vilka erfarenheter som gjorts. Många artiklar poängterar brister och i en del fall förekom direkta felaktigheter, vilket riskerar att ge “hållbart byggande” negativ klang i onödan.

För att utvecklingen skall gå framåt krävs insatser från alla aktörer i byggsektorn.

– Framför allt måste man kosta på sig fullständiga utvärderingar. Sedan behövs överföring av kunskap från både forskning och byggsektorn, ett slags forum för information och hårdfakta om hur det gått i olika demonstrationsprojekt. Idag är det väldigt svårt att hitta information, och forskningsrapporter eller fackpressens artiklar når inte ända fram, säger Paula Femenías.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att demonstrationsprojektet har en potential att bli en strategi för etappvis successiv utveckling mot hållbart byggande. Det enskilda demonstrationsprojektet blir snart gammalt och skall ses som ett steg på vägen.
En etappvis utveckling är dessutom avpassad till förutsättningar för utveckling och lärande inom byggsektorn.

Budskapet till byggbranschen är tydligt: Ta vara på egna erfarenheter, lär av andra och ta hållbart byggande på allvar!

Avhandlingen heter “Demonstration Projects for Sustainable Building: Towards a Strategy for Sustainable Development in the Building Sector based on Swedish and Dutch Experience” och försvarades den 17 september 2004 på Chalmers. Abstract finns via länk nedan.
Arbetet med avhandlingen har ingått i ett MISTRA-program om hållbart byggande.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Paula Femenías, Byggd Miljö och Hållbar Utveckling, Chalmers arkitektur, 031-772 24 58
femenias@arch.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera