Tema

Hur värderingar blir till lag – the policy of law

Alla är överens om att kvinnor och män är lika mycket värda, men när det kommer till att implementera den värderingen i samhället genom lagen, då börjar problemen.

Olika politiska aktörerna kan avse helt skilda situationer när de pratar om jämställdhet. Den politiska och juridiska världen är inte sällan oense om hur frågan ska drivas, ska t ex positiv särbehandling användas eller en repressiv reglering av diskriminerande beteende? Ofta saknar det juridiska språket de begrepp som kan ”översätta” jämställdhetens värdering till rätten. Domstolarna betraktar ofta jämställdhet som ett problem som ska lösas på lagstiftarens nivå, inte på rättstillämpningens nivå. Detta är ett exempel på vad som kan ske när en politisk värdering ska omsättas i lag.

Mauro Zamboni analyserar i sin nyligen framlagda avhandling vid Juridiska institutionen, stockholms universitet hur politik interagerar, samarbetar och går i konflikt med juridiken. Särskild uppmärksamhet ges åt juristernas roll i transformeringen av ekonomiska, politiska, moraliska och sociala värderingar till juridisk diskurs.

Doktorsavhandlingens titel: The Policy of Law. A Legal Theoretical Framework.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Mauro Zamboni nås på tfn 0709 – 99 42 82, 08 – 16 32 88 eller e-post:
mauro.zamboni@juridicum.su.se

Hur värderingar blir till lag – the policy of law

 lästid ~ 1 min