Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2004

Processindustrin har en viktig roll i ett klimatmedvetet samhälle

Anders Ådahl har i ett doktorsarbete på Chalmers tekniska högskola i Göteborg studerat hur processindustrin genom en framsynt planering av sin energihantering kan spela en viktig roll för att minska utsläppen av växthusgaser.

Processindustrier, som ölbryggerier eller pappers- och massabruk, använder stora mängder energi för att tillverka produkter som efterfrågas i samhället. Men vi vill inte bara ha olika produkter, utan även en framtid där växthuseffekten är tyglad i sådan grad att förödande effekter för människans, djurens, och växternas livsbetingelser kan undvikas. I ett sådant klimatmedvetet samhälle måste politiska styrmedel införas som gör det dyrt att släppa ut växthusgaser som koldioxid. Kyotoprotokollet från 1997 innebär en världsomspännande överenskommelse om att minska de globala utsläppen av växthusgaser (varav koldioxid från fossila bränslen är den överlägset viktigaste) med ca 5 procent från år 1990 till 2010. Detta globala mål är ett första litet, men inte desto mindre viktigt, steg. Forskning har dock visat att uppemot 90 procent reduktion kan krävas för att nå ett stabilt klimatsystem på sikt.

Potentialen för att spara energi från processindustrier är stor. Genom att utföra energiprojekt som till exempel integration av kraftvärme (samtidig el- och värmeproduktion) eller utökad värmeväxling (effektivare användning av värme mellan de olika processerna i en processindustri), kan det totala bränslebehovet i samhället minskas och därigenom även utsläppen av koldioxid. För massabruk kan det till och med bli så att man i framtiden blir en nettoexportör av biobränsle som kan användas mer effektivt i andra delar av samhället.

Anders Ådahls doktorsavhandling behandlar betydelsen av ett långsiktigt och vittomspännande perspektiv när beslut skall fattas om vilka typer av energiprojekt som bör genomföras i processindustrier för att kostnadseffektivt nå ambitiösa samhälleliga klimatmål. Utvecklingen för de framtida nordiska el- och biobränslemarknaderna spelar en mycket central roll när det gäller vilka energiprojekt som bör genomföras i processindustrier för att i största möjliga mån bidra till en uthållig utveckling till lägsta samhälleliga kostnad.

I avhandlingen föreslår Anders Ådahl ett flertal metoder, synsätt och modeller för analys av energiprojekt. Fallstudier, bland annat i pappers och massaindustrin, där dessa och befintliga metoder har använts, visar att åtgärder i processindustrier kan innebära ett mycket kostnadseffektivt bidrag till att nå kraftig reduktion av koldioxid i de nordiska länderna. För massabruk, som är analyserade mer i detalj, visar resultat att energibesparande åtgärder är både lönsamma och mycket robusta med avseende på osäkerhet kring framtida klimatstyrmedelsnivåer.

– Att tänka efter före, och därmed välja rätt typ av åtgärder och inte endast utföra åtgärder på
rätt sätt, är avhandlingens huvudbudskap, säger Anders Ådahl.

Avhandlingen “Process industry energy projects in a climate change concious economy” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 30 september 2004.

Anders Ådahl är uppvuxen i Borås.

Kontaktinformation
Mer information
Anders Ådahl, Kemiteknik och miljövetenskap, Chalmers,
tel: 031-772 8533
e-post: anders.adahl@chemeng.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera