Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2004

När energin ska förnyas i praktiken

Riksdagen har beslutat att förnybar energi ska vara ett prioriterat område. Men när sådana energislag – som t ex vindkraftverk och biogasanläggningar – ska etableras i praktiken uppstår det ofta problem. Jamil Khan från Avdelningen för miljö- och energisystem vid LTH har i sin doktorsavhandling analyserat lokala konflikter och förutsättningarna för medborgardeltagande kring sådana frågor.

På fredag disputerar Jamil Khan på sin avhandling “Local Politics of renewable Energy: Project Planning, Siting Conflicts and Sitizen Participation”. Han har studerat sex fallstudier utifrån dokument och intervjuer.
Två teman ingår i studien; Planering av lokalt baserade projekt för förnybar energi med fokus på biogas samt konflikter relaterade till lokaliseringar och hur dessa hanterats genom medborgardeltagande, i det fallet med fokus på vindkraft.
Biogasprojekt är komplicerade därför att aktörerna ofta är många. Här är flexibilitet, enligt Jamil Khan, en nyckelfaktor i projektplaneringen. Detta eftersom det inte går att veta i förhand vilka frågor som ska visa sig problematiska.
När det gäller vindkraftsetableringar har de ofta ett brett allmänt stöd och stöd av miljöorganisationer. Motståndet organiseras därför ofta av tillfälliga grupperingar av lokala aktörer. Gemensamt för sådana konflikter och andra som gäller lokaliseringsfrågor är att motståndet beror på en genuin oro för effekterna, ett lågt förtroende för exploatören och en känsla av att man inte kan påverka planeringen.
Medborgardeltagande förs ofta fram som en lösning. Jamil Khan diskuterar möjligheter och problem med denna metod. En viktig slutsats är att det behövs realistiska förväntningar på vad som kan uppnås med medborgardeltagande. Det behövs också en medvetenhet om att olika typer av deltagande har olika för- och nackdelar.
Samråd med allmänheten är den dominerande formen av deltagande i Sverige och den har ett antal begränsningar, bl a att närboende och andra berörda i regel inte har möjlighet att påverka själva lokaliseringen av vindkraftverken, vilket för dem är den absolut viktigaste frågan. De har heller inte något garanterat inflytande över planeringen utan deras synpunkter blir bara underlag för tjänstemäns och politikers beslut. Det är naturligt i en representativ demokrati men leder till att det är svårt att få acceptans för besluten.

o Disputationen äger rum 1 oktober kl 13.15 på Physicum, föreläsningssal F. Fakultetsopponent är professor Katarina Eckerberg, samhällsvetenskap, Umeå
Universitet.

Kontaktinformation
o Jamil Khan träffas på telefon 046-222 86 39, eller E-post: Jamil.Khan@miljo.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera