Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2004

Effektivare artbevarande till lägre kostnader

I debattskriften Artbevarande nödvändigt – men hur? diskuterar professor Mårten Bendz strategin för att bevara utrotningshotade arter och föreslår ett annat arbetssätt än hittills. Förslaget är att vi i Sverige inriktar oss på de arter som vi har ansvar för, och överlåter åt andra länder att ta ansvar för sina arter. Detta skulle enligt författaren både bli effektivare och mycket, mycket billigare för landet.

Det hittillsvarande arbetssättet – att bilda reservat och avgränsa så kallade nyckelbiotoper – liknar författaren vid “nattorientering med förbundna ögon”. Man vet inte hur de hittillsvarande åtgärderna påverkar arten i fråga. Det kan till och med vara så att det nuvarande arbetssättet motverkar sitt syfte och är skadligt.

En utgångspunkt för analysen är att de arter som förekommer i Sverige har en mer eller mindre vidsträckt utbredning. De allra flesta har vandrat in i samband med att isen drog sig tillbaka efter den senaste nedisningen. Många av arterna befinner sig hos oss på gränsen till sina utbredningsområden, men förekommer i starka stammar på annat håll. Frågan är då, vem har egentligen ansvaret för deras fortlevnad?

Författaren har klassificerat 1 591 stycken rödlistade arter av ryggradsdjur, kärlväxter, svampar, mossor och lavar i några olika ansvarsklasser. Kort beskrivet ger analysen vid handen att Sverige ensamt eller tillsammans med grannländerna och/eller flera andra länder kan betraktas ha ansvar för 375 rödlistade arter (drygt 23 procent) men däremot inget omedelbart ansvar för de övriga 1151 (drygt 72 procent). Det finns också en restpost av udda eller svårklassificerade arter, 65 stycken (drygt 4 procent).

Ett avsnitt i skriften uppskattar kostnaderna för arbetet med artbevarande i Sverige under 2004. Kostnaderna uppskattas till totalt cirka 18-19 miljarder år 2004. Driftkostnader, huvudsakligen över statsbudgeten, beräknas till 2,3 – 2,6 miljarder, investeringskostnader, huvudsakligen för inköp av mark till 900 miljoner och inkomstbortfall, huvudsakligen bortfall av virke för skogsindustrin som istället importeras beräknas till 15 miljarder.

Rapporten kan rekvireras från: Informatör, Institutionen för teknik och design, 351 95 Växjö eller via e-post: simon.allvin@vxu.se. Pris: 175 kr

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta professor Mårten Bendz på telefon 0470-70 89 37, 0470-104 32 eller på mobilen 073-161 05 38. E-post: marten.bendz@vxu.se eller marten@bendz.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera