Tema

Korten på bordet om svenska idiom

Emma Sköldberg undersöker i sin avhandling hur 36 idiomatiska uttryck används i moderna svenska tidningstexter. Bland de uttryck som undersöks återfinns exempelvis lägga korten på bordet, dra sitt strå till stacken och bära frukt. De idiomatiska uttrycken har uppmärksammats i bl.a. engelskan, tyskan och spanskan. Däremot är det första gången som en mer omfattande studie ägnas åt svenska idiom.

Ett annat exempel på ett idiom är få kalla fötter. Kännetecknande för idiomen är bl.a. att de i normala fall inte brukar tolkas bokstavligt. När just få kalla fötter används åsyftas snarare en annan betydelse, vilken i korthet kan sägas vara ’(plötsligt) känna starka betänkligheter’.

Emma Sköldberg fokuserar i sin avhandling på idiom och variation hos idiomen. För det första undersöker hon om idiomen uppvisar någon form av betydelsevariation i de aktuella tidningstexterna. Analyserna visar bl.a. att många av idiomen är mycket expressiva. Det kan vara svårt att på samma korta och koncisa sätt förmedla en liknande betydelse i andra ordalag. Vidare framgår att många av idiomen kännetecknas av viss vaghet och oskärpa i betydelsen. Det är helt enkelt – för att använda ett idiom – svårt att sätta fingret på vad de egentligen betyder. Det är först i en konkret text som man kan säga vad deras innebörd är. Många idiom liknar alltså enkla svenska ord. Idiomen är därmed inte så annorlunda som många verkar ha antagit.

För det andra undersöker avhandlingsförfattaren huruvida tidningsskribenter varierar idiomens form. Traditionellt brukar man säga att idiomens form inte kan varieras. Som exempel kan idiomet kasta in handduken (dvs. ’ge upp’) nämnas. Den normala formen hos idiomet är just kasta in handduken. Däremot upplevs troligen varianter som kasta in en handduk och kasta in handdukarna som konstiga. Inte sällan leder en avvikelse från idiomets normala form till att uttrycket tolkas bokstavligt. Trots att många idiom har restriktioner varierar ett antal av dem avsevärt i materialet. För att nämna ett exempel står det i en av tidningstexterna att en viss tennisspelare, som led av en elakartad förkylning, kastade in näsduken. Han gav alltså upp p.g.a. förkylning. I detta fall rör det sig alltså om en avancerad lek med idiomets form. De undersökta uttrycken varierar dock mer eller mindre och i avhandlingen diskuteras vad detta kan bero på.

Avhandlingen är intressant genom att den behandlar ett område av det svenska språket som tidigare fått stå tillbaka för exempelvis studier av enkla ord. I förlängningen kan avhandlingen vara användbar vid framställningen av ordböcker, vid översättning och vid språkundervisning.

Avhandlingens titel: Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom.
Disputationen äger rum lördagen den 11 september 2004 kl. 10.15
Lilla hörsalen, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Opponent: Professor Lena Ekberg
Närmare upplysningar kan fås av Emma Sköldberg, tel. 031-773 4757 (arb.), e-post emma.skoeldberg@svenska.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Korten på bordet om svenska idiom

 lästid ~ 2 min