Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2004

Kan fiskare ta större ansvar för förvaltningen av kustfisket?

Miljösituationen vid våra kuster och i dagens fiske är långt ifrån uthållig och detta vållar problem främst för den lokala kustfiskaren. Problematiken aktualiserar frågan om brukarens deltagande i förvaltningen av de gemensamma resurserna.

Denna avhandling är tvärvetenskaplig och ger många inblickar i kustfiskets komplexa villkor. Den undersöker vilka problem som yrkesfiskarna från norra Bohuslän upplever i sitt fiske. Författaren belyser olika faktorer som har bidragit till att reducera den lokala kustfiskarens inflytande på beslutsprocessen och dennes möjligheter att få en långsiktig utdelning av resurserna. Den illustrerar vidare hur de lokala socioekologiska egenskaperna kommer i skymundan i generella regelverk, representation och utvecklingsincitament med båten som utgångspunkt. I avhandlingen diskuteras hur bristen på uppmärksamhet av de lokala fiskarnas specifika situation hänger tätt ihop med de innehålls- och begreppsmässiga samt organisatoriska avgränsningar som alltid har gjorts inom fiskeriförvaltningen. Studien problematiserar hur det förvaltningssystemet har spelat en viktig roll i fördelningen av fiskeresurserna.

Som ett alternativ till det rådande förvaltningssystemet diskuterar författaren en mer pluralistisk modell baserad på lokal och regional samförvaltning som länkas till den nuvarande centraliserade samförvaltningen med korporativistiska inslag. Avhandlingen beskriver två fall av lokal förvaltning och analyserar dessa i skenet av gängse teoribildning kring samförvaltning av naturresurser. Studien beskriver de arrangemang som räkfiskaren på Koster-Väderö i norra Bohuslän har byggt upp för att fördela och bevara räkan. Den belyser interna motsättningar och visar på problem och möjligheter med alternativa lokala samförvaltningslösningar.

På det teoretiska planet menar författaren att en mer effektiv fiskeriförvaltning av fiskresurserna förutsätter ett kollektivt agerande (collective action); en bredare syn på brukarens rättigheter (property rights) och ett samförvaltningssystem (multi-layered co-management system).
Avhandlingens titel: Hauling home the co-management of coastal fisheries. A study on institutional barriers to fishermen’s involvement in the management of coastal fisheries on the west coast of Sweden
Avhandlingsförfattare: Laura Píriz, tel. 031-743 04 30 (arb.)
e-post:laura.piriz@fiskeriverket.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Per Wramner, Huddinge
Tid och plats för disputation: Fredagen den 10 september 2004 kl. 10.00, Världshuset, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera