Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juli 2004

Framväxt av en ny modell för belåning av värdepapper.En unik studie av en utvecklingsprocess med kunden i fokus

Att köpa fler aktier med hjälp av lånat kapital, så kallad värdepappersbelåning, har ökat kraftigt under det senaste året. Den starka börsutvecklingen och den låga räntan är två bidragande orsaker till den kraftiga ökningen. Förstår aktiespararna/kunderna vilka risker de tar då de belånar sina aktier? Vad gör mäklarbranschen för att få en sund utveckling?

Svenska Bankföreningens modell för att sätta belåningsgrader på aktier används av en klar majoritet av alla banker och fondkommissionärer. Modellen är mycket generell och enkel och beaktar inte individuella skillnader mellan olika aktier utan fokuserar sig på den lista som aktien är noterad på. Värdepappersbelåning kan i viss mån liknas med derivathandel. Till skillnad från värdepappers-belåning finns det dock för derivatpositioner ett mycket sofistikerat sätt att beräkna säkerhets-marginaler.

Utvecklingen av en ny modell för belåning av värdepapper har bedrivits som en integrerad utvecklingsprocess i Nordens största Internetmäklare. Utvecklingsprojektet har genomförts i sam-arbete med den tvärvetenskapliga forskningen om risker och beslutsfattande vid Stockholms universitet. Utvecklingsprojektet består av två delar. I den första delen har en alternativ modell till Svenska Bankföreningens modell för att fastställa belåningsgrader för enskilda aktier tagits fram och testats. Denna del av utvecklingsprocessen har studerats och redovisas nu som en 20 poängs magisteruppsats av Peter Rosenqvist som läggs fram vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

I den andra delen av utvecklingsprojektet, som genomförs under hösten 2004, kommer förutsätt-ningarna för att Internetmäklarens kunder att aktivt medverka i användandet av den integrerade belåningsmodellen att belysas och testas. Detta skall göras på ett sätt som innebär att kunderna skall få möjlighet att ta del av de kunskaper om risker och riskhantering som Internetmäklaren har Den vision som Internetmäklaren Nordnet har är att bägge parter, kreditgivaren och kunden, skall tjäna på ökad insikt och kunskap om risker.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosenqvist, Nordnet Securities Bank AB, tfn 08-506 377 27, peter.rosenqvist@nordnet.se eller docent Bo Green, Företagsekonomiska institutionen, tfn 08-16 32 64, gre@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera