Tema

Folksjukdomar i fokus för nordisk satsning

Tre nordiska nätverk kommer under en femårsperiod att få dela på cirka 6 miljoner EURO i en satsning på molekylärbiologisk medicinsk forskning. Initiativet kommer från Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (Nos-M), Nordiska Ministerrådet och Nordisk Forskerutdanningsakademi och det är första gången ett sådant program utlysts inom det medicinska området.

Under 2004-2009 kommer de tre nätverken med huvudsäten i Norge, Sverige respektive Finland att erhålla cirka 2 miljoner EURO vardera, finansiering som framför allt ska främja forskarrörlighet, utbildning och utbyte mellan nordiska forskargrupper. Alla nätverken har som mål att öka den genetiska och molekylära kunskapen om vanliga sjukdomar för att kunna förbättra behandlingen av dessa. Exempel på sådana sjukdomar är Parkinsons, Alzheimers, stroke, migrän, epilepsi, cancer samt autoimmuna och metaboliska störningar. Dessa är alla allvarliga sjukdomar, som utgör en växande belastning för samhället.

Starkt forskningsområde

Molekylärmedicin är ett område där de nordiska länderna redan idag har stark forskning och flera konkurrensfördelar, till exempel patient- och epidemiologiska register, biobanker, enhetlig sjukvård av hög kvalitet samt en stark tradition av genetisk och biomedicinsk forskning. Ett ökat samarbete mellan nordiska forskare innebär en kraftsamling som syftar till att utnyttja dessa resurser maximalt samt till att göra forskningsområdet mer synligt och attraktivt.

De tre Centres of Excellence (NCoEs) som beviljats stöd är:

Nordic Centre of Excellence for Research in Water Imbalance Related Disorders (WIRED)
Kordinator: professor Ole Petter Ottersen, Institute of basic medical sciences vid Oslo universitet. Detta NCoE består av fyra forskargrupper från Norge, Sverige och Danmark. Telefon: +47 22 85 14 95. E-post: o.p.ottersen@basalmed.uio.no

Nordic Centre of Excellence in Neurodegeneration
Kordinator: professor Patrik Brundin, Wallenberg Neuroscience Centre vid Lund universitet. Sammanlagt tolv grupper från Sverige, Finland, Norge och Danmark ingår. Telefon: +46 46 222 9025. E-post: Patrik.Brundin@neurol.lu.se

Nordic Network of Excellence in Disease Genetics (NoNEDG).
Kordinator: Professor Leena Peltonen vid Biomedicum, Helsingfors. Detta NCoE inkluderar sex forskargrupper från Finland, Sverige och Danmark. Telefon: +358-9-4744-8393. E-post: leena.peltonen@ktl.fi

Finansiärer

Initiativtagare och finansiärer till programmet är Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (NOS-M), Nordiska ministerrådet och Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA). NOS-M utgörs av representanter för de nordiska forskningsråden för hälso- och medicinsk forskning: Ämnesrådet för medicin (Vetenskapsrådet), Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråd, Forskningsrådet för hälsa (Finlands Akademi), Norges forskningsråd samt Islands Forskningsråd.

Kontaktinformation
Teresa Karlsson, NcoE-programmets sekretariat, Ämnesrådet för medicin, 08 546 44 286 E-post: teresa.karlsson@vr.se

Folksjukdomar i fokus för nordisk satsning

 lästid ~ 2 min