Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2004

Att vårda patienter som sexuellt förgripit sig på barn

Sexualbrott mot barn under 15 år har ökat de senaste 20 åren. Om detta betyder att brotten verkligen blivit fler eller om anmälningsbenägenheten har ökat vet vi inte. Brotten är många gånger så ofattbara att en vanlig reaktion bland allmänheten är att dessa personer har förbrukat sin rätt att vistas i samhället och bör låsas in för all framtid. I Sverige finns emellertid inga livslånga straff. Tanken är att alla ska ut i samhället igen. Det är den rättspsykiatriska vården som får i uppdrag från svensk domstol att omhänderta alla patienter som blir överlämnade till vård och däribland också personer som begått sexuella övergrepp mot barn. Vårdandet av dessa personer är föremål för en doktorsavhandling från Växjö universitet "Att vårda på uppdrag kräver visdom" av vårdvetaren Reet Sjögren.

– Denna avhandling är resultatet av en strävan att öka kunskapen om dessa patienter och den vård de får idag, för att härifrån kunna utveckla vården och i förlängningen förmå patienterna att sluta förgripa sig på barn säger Reet Sjögren. För att detta ska bli möjligt måste patienternas lidande ställas i centrum, eftersom vårdande utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar om att lindra lidande. Att tala om patienterna i denna studie och deras lidande kan väcka motstånd, men är alltså ur ett vårdvetenskapligt perspektiv nödvändigt för att vårdandet skall uppnå sitt syfte.

I avhandlingen syns tydligt hur komplext patienternas lidande är. Samtidigt som de bejakar en ursprunglig längtan efter mänsklig och värdig gemenskap, är det de själva som förråder den. Avhandlingen visar också att vårdandet av dessa patienter är en utmanande kamp för vårdarna, där deras egna värderingar sätts på spel. Vårdare till de aktuella patienterna är i stort behov av sådan vårdvetenskaplig kunskap som bland annat stöder deras existentiella reflektioner. Dessutom behövs på de rättspsykiatriska avdelningarna en vårdande kultur som tillåts genomsyra både patient och vårdare, där även patienter som sexuellt förgripit sig på barn får stöd att hantera sitt lidande utan att förlora sin mänsklighet. Det framgår också tydligt i studien hur viktigt det är att möta och förstå “annorlunda” livsvärldar; både för att förmå vårda “annorlunda” patienter och för att ge samhället en möjlighet att förstå komplexiteten i “annorlunda” patienters livsvärld.

Reet Sjögren är född 1945 och har arbetat som tandläkare i 20 år men är nu verksam som vårdutvecklingschef vid den Rättspsykiatriska vårdsektionen, Huddinge, Stockholms läns landsting.

Avhandlingen “Att vårda på uppdrag kräver visdom. En studie om lidandet hos och vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn” försvarades fredagen 28/5 2004. Opponent var docent Gunnar Karlsson, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar kontakta Reet Sjögren på telefon: 08-585 85 641 eller e-post: reet.sjogren@slpo.sll.se.

Beställ avhandlingen från Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera