Tema

Landskapet sätter fart på leken

Miljön kring förskolor och skolor har blivit allt viktigare för många barns utomhuslek i vardagen. Om den är intressant utformad uppstår det förlopp där det stundtals framstår som om det är ”landskapet som leker med barnen”, skriver Fredrika Mårtensson i sin avhandling vid SLU.

Den fysiska miljön spelar en avgörande roll för utomhusleken. Utomhus är barnens uppmärksamhet orienterad mot omgivningen och det är i hög grad där de hämtar idéer och material till sin lek.

Miljöpsykolog Fredrika Mårtensson har i sitt doktorsarbete vid SLU:s institution för landskapsplanering i Alnarp studerat hur barnen använder sig av den fysiska miljön inom ramen för olika leksammanhang på två förskolegårdar. Med videobservation som stöd har hon fångat hur barnens mycket konkreta och intima samspel med den fysiska miljön bidrar till en utomhuslek karaktäriserad av sinnlighet och fysisk rörelse. En utomhusmiljö rik på detaljer och löst material visar sig underlätta samarbete mellan barnen och bidra till lekens stämning.

Fredrika Mårtensson beskriver hur barnen använder sig av former och karaktärer i den fysiska miljön för att samordna sin rörelse över gården och dramatisera leken under förloppet. Särskild uppmärksamhet ägnar hon uttryck för lekfullhet och glädje under barns fysiska samspel med omgivningen.

Studiens beskrivningar av ”landskapet i leken” gör det lättare att föreställa sig barns rörelseinriktade utomhuslek i olika utomhusmiljöer och ska kunna fungera som vägledning i planering och design.
Med en mer inrutad vardag i en allt tätare bebyggelsemiljö har särskilt anlagda lekmiljöer fått större betydelse för barns lek och samvaro. Med spännande omgivningar och utrymme för rörelseinriktad lek menar Fredrika Mårtensson att förskolegården kan utgöra ett viktigt ”frirum” för barn i vardagen.

Miljöpsykolog Fredrika Mårtensson vid institutionen för landskapsplanering Alnarp, SLU, försvarar fredagen den 28 maj 2004 kl. 10.00 sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Landskapet i leken. En studie av utomhuslek på förskolegården.
Opponent: Professor Pia Björklid, Lärarhögskolan, Stockholm Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU, Alnarp

Kontaktinformation
För mer information: Fredrika Mårtensson, 040-41 54 38, 0708-83 88 24, Fredrika.Martensson@lpal.slu.se Avhandlingen kan beställas från institutionen: 040-41 54 18, Inga-Lill.Olsson@lpal.slu.se, 150:- + porto

Landskapet sätter fart på leken

 lästid ~ 1 min