Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2004

Hur ska internationell rättslig hjälp utvecklas?

De senaste årens terroristdåd har lett till diskussioner om hur man ska bekämpa gränsöverskridande brott. Malin Thunberg Schunke har under sitt avhandlingsarbete analyserat svensk och internationellt regelverk och menar att skyddet för den enskildes mänskliga fri- och rättigheter måste stärkas i framtiden.

En brännande fråga idag är hur länder skall utreda och lagföra brottslighet med internationell anknytning. Som en följd av de senaste årens terroristdåd har t.ex. diskussionerna om åtgärder för att bekämpa gränsöverskridande brott särskilt kommit att intensifieras. Mot bakgrund av att straffrättsliga åtgärder som regel enbart får vidtas av stater inom det egna territoriet, förutsätter lagföring av internationella brottslingar att det finns ett effektivt straffrättsligt samarbete stater emellan. Detta är särskilt viktigt inom EU bl.a. mot bakgrund av unionens fria rörlighet.

Malin Thunberg Schunke behandlar i sin avhandling frågor kring förutsättningarna för internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU. Denna form av straffrättsligt samarbete möjliggör för en stat att skicka en framställning utomlands med begäran att en annan stat skall t.ex. förhöra misstänkta eller vittnen eller vidta straffprocessuella tvångsmedel såsom husrannsakan eller teleavlyssning. Malin Thunberg Schunke presenterar och analyserar det internationella regelverket och den svenska lagstiftningen inom området. Hon visar hur internationell rättslig hjälp successivt har reformerats och anpassats för att möta utmaningarna från t.ex. terrorism, organiserad brottslighet och andra typer av internationella brott. Frågor som diskuteras är huruvida dessa förändringar är tillräckligt effektiva, och hur den framtida europeiska brottsbekämpningen kan komma att se ut.

I avhandlingen framhålls särskilt att man måste i en större utsträckning uppmärksamma frågor om skydd för enskilda individers mänskliga fri- och rättigheter vid straffrättsligt samarbete. Malin Thunberg Schunke diskuterar i detta sammanhang hur utvecklingen av internationell rättslig hjälp ställer sig till krav på rättssäkerhet. Hon visar att det idag kan uppstå vissa situationer där enskilda individer inte erhåller ett tillräckligt straffprocessuellt skydd vid internationella brottsutredningar och drar slutsatsen att ett skydd mot sådana kränkningar inte alltid finns i människorättskonventioner, och att det inte heller inom EU i tillräckligt hög grad tas hänsyn till individers rättsskydd vid utvecklingen av det straffrättsliga samarbetet.

Malin Thunberg Schunke är assistentåklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, och verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Avhandlingen “Internationell rättslig hjälp i brottmål. Effektivitet v. Rättssäkerhet” försvaras måndagen den 24 maj 2004 kl. 14.00 i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1 vid Juridiska institutionen i Uppsala.

Kontaktinformation
Hon nås på 0049177-6051137 eller 0049172-8859561, samt efter 2/6
M.Thunberg@t-online.de

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera