Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2004

Att bli chef i tydlig organisation ger läkare större välbefinnande

Chefsprogram leder inte till snabbare karriär eller bättre hälsa. Däremot till ökad professionell utveckling och större inflytande. Chefskap i sig leder till ökat välbefinnande – om det finns en tydlig organisatorisk struktur. Det visar läkaren Pia Jansson von Vultées avhandling som stödjer fortsatt satsning på chefsatsningar.

Pia Jansson von Vultée är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och socialmedicin. Bakgrunden till hennes avhandling är att läkares arbetsmiljö har under senare år genomgått en rad förändringar. Dels anger läkare stigande arbetsbelastning, sämre inflytande över det dagliga arbetet och tilltagande otillfredsställande arbetsprocesser jämfört med tidigare undersökningar. Läkare förefaller även förlora chefskapet i sjukvården och bli alltmer marginaliserade. Kvinnliga läkare är mera underrepresenterade på högre chefsposter än manliga läkare och kvinnliga läkare rapporteras fortfarande ha lägre löner än manliga läkare. Läkarna i gemen rapporterar ökad grad av stress i arbetet, och kvinnliga läkare rapporterar oftare sämre psykisk hälsa än sina manliga kollegor. Chefsprogram har blivit ansedda som viktiga instrument i att förbättra arbetsmiljö och karriärsutveckling för kvinnliga läkare.

Pia Jansson von Vultée har utvärderat strukturerade ettåriga chefsprograms effekter på individuell hälsa, professionell utveckling och organisatorisk struktur. 52 kvinnliga läkare i chefssatsningar jämfördes med lika många kvinnliga läkare som bildade kontrollgrupp. Hon fann att deltagarna i chefssatsningar rapporterade en tydligare organisatorisk struktur, ökad professionell utveckling och högre grad av inflytande än kontrollgruppen. Några positiva hälsoeffekter eller högre grad av karriärutveckling som resultat av chefsprogrammen kunde dock inte påvisas.

De kvinnliga läkarna jämfördes också med 157 manliga läkare för att identifiera eventuella genderskillnader på individuell och organisatorisk nivå. Manliga och kvinnliga läkare som grupp skiljde sig åt på flera områden, men för chefer försvann de flesta skillnaderna. Dessutom, när chefer, oavsett kön, upplevde en tydlig organisatorisk struktur var detta associerat med högre värden på individuellt välbefinnande och professionell utveckling. Chefskap i sig är alltså förknippat med en rad fördelar ur ett professionellt och organisatoriskt hälsoperspektiv vilket stödjer vikten av att fortsätta arbetet med att stimulera läkare till chefspositioner.

Namn: Pia Jansson von Vultée
Avhandlingens titel: Physicians’ Work Environment and Health: A Prospective Controlled Intervention Study of Management Development Programs Targeting Female Physicians
Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Opponent: Professor Olaf Gjerløw Aasland, Oslo
Disputationen äger rum: Torsdagen 6 maj, kl. 13.15 i Grönwallssalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset.

Kontaktinformation
Pia Jansson von Vultée kan nås på 018-611 3527 eller via e-post Pia.Vultee@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera