Tema

New Public Management behöver utvecklas

Offentliga organisationer har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Det paraplybegrepp som brukar användas för att karaktärisera dessa förändringar är ”New Public Management” (NPM).

NPM-konceptet innehåller ett kluster av idéer som är lånade från den privata sektorns affärsmetoder. För att kunna svara på frågan om vilken inverkan detta koncept har i offentliga organisationer krävs att studier genomförs på det praktiska fältet. Detta är syftet med den avhandling som Roland Almqvist nyligen lade fram vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

En övergripande slutsats: i vissa fall är det teorierna bakom konceptet NPM som behöver utvecklas, i andra fall är det den praktiska tillämpningen.

I avhandlingens fyra uppsatser presenteras en rad olika perspektiv och tolkningar av NPMs praktiska förankring. Samtidigt pekar uppsatserna också på de osäkerheter, tvetydigheter, konflikter och paradoxer som kan uppstå i transformationen av NPM till det praktiska fältet och de teknologier som formas där. Med utgångspunkt från NPM som en management-doktrin presenteras sju övergripande observationer:

1) vissa delar av NPM har påverkat det praktiska fältet på det sätt som konceptet stipulerar,

2) ofta har det inte alls utfallit på det sättet,

3) ibland har det på ytan sett ut som om konceptet påverkat praktiken ändamålsenligt, men vid mer djupgående studium tycks tendensen snarare vara att man fortsätter som tidigare och ”kör på i gamla hjulspår”,

4) det tycks som om konceptet ibland har genomförts och påverkat praktiken på ett sätt som snarare förstärkt sådana egenskaper som man i och med implementeringen avsåg att minska eller komma bort ifrån,
5) det har inträffat att delar av konceptet – i formen av olika organisatoriska program – verkat paradoxalt på det praktiska fältet,
6) det kan konstateras att ibland tycks det som om den förändring som konceptet avser går för långt – vi skulle kunna tala i termer av en slags ’förändringsöverdrift’,
7) det kan slutligen konstateras att konceptet ibland haft en inverkan på praktiken som kanske inte direkt var väntat, men som ändå upplevts som positivt.

Doktorsavhandlingens titel: Icons of New Public Management. Four studies on competition, contracts and control

Roland Almqvist, kan nås på tfn 08-16 12 89, 070-5899507 eller e-post: ra@fek.su.se

New Public Management behöver utvecklas

 lästid ~ 2 min