Artikel från Stockholms universitet
14 april 2004

Skepsis till bosnisk demokrati

Elever i Bosnien Hercegovina är positiva till demokrati när det diskuteras i allmänna termer, men är skeptiska till begreppet när det kopplas till den bosniska verkligheten – en verklighet där det internationella samfundet med auktoritära medel försöker etablera ett demokratiskt samhällssystem.

Elevernas åsikter framgår av den första större attitydundersökningen bland elever och lärare i sista årskursen i grundskolan i Bosnien och Hercegovina som gjorts efter Dayton-avtalet. Undersökningen ingår i den doktorsavhandling som Lidija Kolouh-Westin försvarar vid Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet.

Avhandlingen baseras till del på en undersökning som utfördes 1997 vid grundskolor i Federationen och Republika Srpska och inkluderar 907 elever och 155 lärare. Resultaten visar en stark koppling mellan elevers skolbetyg och attityder. Elever med högre betyg är mer positiva till demokrati, mer kritiska till politik, tolerantare rörande frågor om religion, handikapp och etnicitet, mer socialt ansvariga och mindre positiva till auktoritära påståenden jämfört med elever med lägre betyg.

Lärarna å sin sida visar inte någon större kompetens eller vilja till konfliktlösning, och det finns samband som visar att de mindre konfliktlösningsorienterade lärarna är mindre demokratiska och mer positiva till auktoritära påståenden.

Lidija Kolouh-Westin diskuterar globaliseringens effekter på demokratiutvecklingen i Bosnien och Hercegovina och dess ibland motstridiga budskap till utbildningssystemet; å ena sidan ett fokus på mänskliga rättigheter och å andra sidan den ekonomiska konkurrensen. Lärare och elever måste balansera mellan samarbete och tävlan. En central tes i avhandlingen är det internationella samfundets behov av kunskap, nyfikenhet och kompetens om den sociokulturella miljö där man verkar, som bas för att stärka demokratiseringsprocesserna. Om kunnandet inte finns riskerar exporten av västerländsk demokrati att stjälpa mer än hjälpa.

Lidija Kolouh-Westin är född i Belgrad och kom till Sverige 1968 där arbetar som utredare på Ungdomsstyrelsen. Hon arbetade 1995-97 för Unesco i Bosnien Hercegovina. Nu förbereder tillsammans med andra forskare ett projekt i Bosnien Hercegovina kring demokratifrågor och social tillit i ett samhälle under starkt inre och yttre tryck.


Doktorsavhandlingens titel: Learning Democracy Together in School?

Disputationen äger rum fredag den 16 april kl. 13.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är professor Ivan Ivic, Institute of Psychology, Belgrade University.

Lidija Kolouh-Westin kan nås på tfn 08-16 17 58 eller 0704-71 30 62
e-post: lidija.kolouh_westin@interped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera