Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2004

HTU:s samlade campus till Trollhättan – ekonomi, flexibilitet och expansionsmöjligheter avgjorde

Styrelsen för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU, har vid sitt sammanträde fredagen den 26 mars beslutat att högskolans samlade campus skall ligga i Trollhättan. Det campusförslag som inlämnats från Trollhättans Tomt AB bedömdes ha de helhetsmässigt bästa förutsättningarna att uppfylla de krav som ställts på ett samlat campus. Det utgjorde också det ekonomiskt absolut mest fördelaktiga förslaget.

Vid dagens sammanträde i HTU:s styrelse kom det till ett avgörande i frågan om högskolans framtida campuslokalisering, ett ärende som legat på styrelsens bord alltsedan en utredning tillsattes hösten 2001. I mars 2003 fattade styrelsen ett principbeslut om att samla högskolans institutioner till en plats, och under det gångna året har processen för att identifiera en bra campuslokalisering pågått. Under hösten 2003 inkom fem stycken campusförslag varav två i Trollhättan, ett i Uddevalla och två i Vänersborg.

En särskild beredningsgrupp ur styrelsen har utvärderat samtliga campusförlag. Samtliga förslag bedöms hålla hög kvalitet med många intressanta möjligheter för en modern högskola. I styrelsens instruktioner till beredningsgruppen fastslogs emellertid tydligt, att framtida hyres- och driftskostnader inte nämnvärt borde överstiga kostnaderna för nuvarande lokaliseringar.

Den ekonomiska delen av utvärderingen fick till följd att beredningsgruppen fann att varken förslagen från PEAB om campus i Trollhättan respektive Uddevalla, eller förslaget från Västfastigheter om campus på Restad Gård i Vänersborg kunde komma ifråga som hemvist för högskolans samlade campus.
Hyresnivåerna i dessa tre förslag låg på en nivå som bedömdes allvarligt skulle urholka högskolans utvecklingsmöjligheter och omintetgöra de ekonomiska samordningsvinster som ett samlat campus borde innebära för HTU.

Hyresnivån i de två återstående förslagen – Trollhättans Tomt AB och Vänerparken Property – bedömdes av beredningsgruppen ligga inom ramen för vad som skulle kunna vara rimligt för högskolan i relation till ambitionerna med samlat campus, med Trollhättans Tomt AB som det billigaste alternativet. Den beräknade hyresnivån 2008 i förslaget från Trollhättans Tomt AB ligger flera miljoner under den sammantagna hyresnivån för HTU:s nuvarande tre campus, och beräknas till strax under 33 miljoner kronor eller cirka 10 % av HTU:s nuvarande årsomslutning. Nuvarande årshyra ligger på cirka 36,5 miljoner kronor.

De inlämnade förslagen visade på en stor spridning i hyresnivåer, där skillnaden mellan lägsta och högsta årshyreskostnad var cirka 20 miljoner kronor. I den ekonomiska värderingen ingår en grundlig analys genomförd av externa revisorer. Förslaget till förstahands- respektive andrahandsalternativ grundar sig på den ekonomiska bedömningen av huruvida de inkomna förslagen lagt sig inom en rimlig ram för att garantera en kvalitativ utveckling av högskolans utbildning och forskning.

– På tio eller tjugo års sikt skulle den ackumulerade årshyran för de dyrare alternativen uppgå till belopp som med hundratals miljoner överstiger de alternativ som uppvisar lägre hyresnivåer. Förvånande med så stora skillnader, säger styrelsens ordförande Ingemar Lind.

Högskolecentra i hela Fyrstad

Styrelsebeslutet innehöll också en avsiktsförklaring om att inrätta s.k. högskolecentra i de tre övriga fyrstadskommunerna Lysekil, Uddevalla och Vänersborg, för att garantera en fortsatt rik närvaro av högskoleutbildning på dessa orter. Förslaget innehåller ett koncept där det i de tre övriga fyrstadskommunerna etableras s.k. högskolecentra – ett slags avancerade lärcentra med direkt koppling till forsknings- och samverkansverksamhet relaterad till HTU. Tanken är att HTU tillsammans med fyrstadskommunerna skulle finansiera dessa högskolecentra men att man där även skall kunna ta emot och erbjuda utbildning från många andra lärosäten. För Lysekils vidkommande innebär beslutet en förstärkning då kommunen f.n. saknar sådana möjligheter.

-Beslutet stärker HTU:s möjlighet att nu med kraft leva upp till de egna ambitionerna om hög kvalitet på utbildning i hela regionen, säger Lars Ekedahl.

Siktet är inställt på att högskolan skall vara samlad på sitt nya campus i Trollhättan någon gång under läsåret 2007/2008.

Kontaktinformation
För ytterligare information, vänligen kontakta någon av följande personer:

Styrelsens ordförande Ingemar Lind, 0733-97 50 20
Rektor Lars Ekedahl, 0733-97 50 09
Informationschef Lena Lindhé tel 0733-97 51 04

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera