Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2004

Föräldrar till barn med intellektuella funktionshinder

Föräldrar till barn med intellektuella funktionshinder (utvecklingsstörning) mår som grupp sämre än andra föräldrar p g a av den ökade påfrestning som det innebär känslomässigt, socialt och praktiskt att ha ett barn med funktionshinder. Frågor som behandlas i avhandlingen är: Hur ser livssituationen ut för föräldrar till barn med utvecklingsstörning? Vad underlättar föräldrars liv och vilka är de största svårigheterna? Varför anpassar sig vissa föräldrar väl till den påfrestning som det innebär att vara förälder till ett barn med handikapp, medan andra har det svårare?

De huvudsakliga resultaten visar att: (a) mammor till barn med utvecklingsstörning löper markant ökad risk att drabbas av depression både jämfört med sina män och med kontrollföräldrar, (b) föräldrar till barn med utvecklingsstörning upplever många olika typer av påfrestningar i livet varav tidsbrist och begränsat socialt liv verkar vara de två värsta, (c) de flesta föräldrar till barn med funktionshinder beskriver även positiva aspekter av att ha ett barn med funktionshinder så som att man fått en ny syn på vad som är viktigt i livet och i vissa fall att man kommit varandra närmare i familjen, (d) det formella stödsystemet upplevs som svårnavigerat och ofta orättvist, (e) föräldrar till barn med autism och utvecklingsstörning av annan anledning än Down syndrom beskrev en mer besvärlig livssituation än föräldrar till barn med Down syndrom, (f) hur föräldrarna mår beror dels på närvaron av riskfaktorer (t. ex. beteendeproblem hos barnet, tidspressad vardag, upplevda begränsningar i arbetsliv och socialt liv och att vara ensamstående) men också på närvaron av skyddsfaktorer (t. ex. vissa personlighetsegenskaper, aktiva copingstrategier, socialt stöd ifrån nära och kära och ifrån samhället)

Studien bygger på enkätsvar ifrån 226 familjer med barn med utvecklingsstörning (215 mammor och 167 pappor) och 234 kontrollfamiljer (208 mammor och 185 pappor). Barnen var mellan 0-16 år (medelålder 8 år) och kom ifrån sydvästra Sverige. Barnen med utvecklingsstörning delades in i tre grupper, 51 barn hade Down syndrom, 68 barn hade utvecklingsstörning och autism och 107 barn hade utvecklingsstörning av annan anledning än Down syndrom och hade inte autism. Många barn i den sista gruppen hade också fysiska funktionshinder.

Avhandlingens titel: Parents of Children with Intellectual Disabilities
Avhandlingsförfattare:Malin B Olsson , tel. 031-773 4293(arb.), 0705-443083 (mobil)
e-post: Malin.Olsson@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Chris Hatton, Lancaster
Tid och plats för disputation: Fredagen den 16 april 2004 kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera