Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2004

Beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet

Vilka föreställningar har kommunala skolpolitiker och chefstjänstemän om elever i behov av särskilt stöd och specialpedagogiska insatser när de fattar beslut som berör det specialpedagogiska verksamhetsområdet i grundskolan? Pija Ekström, institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet har i sin avhandling Makten att definiera – En studie av hur beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet, studerat hur villkor kan skapas för specialpedagogisk verksamhet.

Analyser av intervjuer med kommunpolitiker och tjänstemän i en kommun resulterade i identi-fikation av ett antal värdebaser. Några av dessa omfattar synen på orsaker till att elever är i behov av särskilt stöd. I dessa kan iakttagas att elevers behov anses konstrueras på grund av individuella, institutionella eller strukturella begränsningar samt på grund av föreställningar relaterade till begreppen normalitet och avvikelse.

Värdebaser identifierades även gällande synen på hur skolans specialpedagogiska verksamhet organiseras och bör genomföras. Verksamhetens utformning ansågs antingen utgå från skolan som institution och dess verksamhet eller från elevers olika förutsättningar. De intervjuades beskrivningar pekade mot att den specialpedagogiska verksamheten främst sågs som en konsekvens av skolans kultur och i mindre grad utgick från elevers individuella olikheter och behov.

I avhandlingen studeras även vilka föreställningar de intervjuade beslutsfattarna har om hur den kommunala styrningen går till för att deras intentioner skall få genomslag i praktiken. De beslutsprocesser som beskrivs framställs som relativt svaga som styrinstrument. I beskrivningarna framträder vidare att ett stort frirum lämnas till skolans aktörer, att kostnadsramar fokuseras, att formella och informella samtal är styrande faktorer samt att enighet eftersträvas vid beslutsfattandet.

De intervjuade uttrycker att enighet oftast råder när beslut om specialpedagogiska frågor behand-las. En intressant iakttagelse är dock den variation som framträder när de intervjuade beskriver sina antaganden, föreställningar och värderingar. Den kommunala formuleringsarena som studerats utgör inte en homogen enhet vad gäller föreställningar om vad som är eller skall vara grund för definitioner av elever i behov av särskilt stöd eller för specialpedagogisk verksamhetsutformning. En annan iakttagelse är att denna variation inte följer något tydligt mönster. Den uppträder såväl i mötet mellan den politiska aktörsgruppen och tjänstemannagruppen, som inom dessa båda grupper.

Det som framkommit i studien tyder sammantaget på att de iakttagna villkoren snarare bevarar det befintliga än bidrar till verksamhetsutveckling och förändring.
Författare: Pija Ekström Titel: Makten att definiera – En studie av hur beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet Handledare: Mikael Alexandersson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Disputation: Fredagen den 16 april, kl 09.15 i sal D3 50, Pedagogen, Frölundagatan 118, Mölndal Opponent: Professor emeritus Karl-Georg Ahlström, Uppsala Kontakt: pija.ekstrom@ped.gu.se 031-773 20 73, fax: 031-773 23 15

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera