Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2004

Flera faktorer styr tillgänglighet inom vården

Tillgängligheten styrs både av hur vården är organiserad, vilket utbud den kan erbjuda och av var den finns. Det visar Grazyna Teresa Adamiak i sin avhandling där hon studerat tillgänglighet inom sjukvården.

Nära och litet? Eller långt bort och specialiserat? Tillgänglighet, en viktig aspekt av vårdens kvalitet, är ett sammansatt begrepp som syftar på hinder att få vård när man behöver den. Grazyna Teresa Adamiak har studerat hur miljöfaktorer (avstånd, årstid) och strukturella faktorer (Ädelreformen, tillgång på vårdplatser och alternativa vårdformer, grad av specialisering, läkarnas utbildningsnivå, närhet mellan akut och röntgen) påverkar utnyttjandet av öppen och sluten akutvård. Hon har mätt tillgängligheten som andelen medicinskt färdigbehandlade som väntar på utskrivning, akutbesök och akutremisser (efterfrågan på vård), väntetider, koordination i vårdkedjan och “utfallet” oplanerade återinskrivningar. Undersökningarna genomfördes åren 1994 till 2000.

Resultaten av Grazyna Adamiaks studier visar att tillgängligheten till akutsjukvård och vårdkvalitet påverkas starkt av faktorer utanför sjukvårdens kontroll, såsom årstid eller avstånd till sjukhuset – och av utbudet, som bestäms genom politiska beslut. Men även faktorer inom sjukvården har betydelse. Väntetider för patienter på akutmottagningar vid sjukhus påverkas till exempel av antalet akutsökande som i sin tur ändras med årstid, tillgång till läkare och omloppstider mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen.

Grazyna Admiak visar också att resursfördelningen mellan öppen och sluten vård, sjukhusens specialisering samt tillgången till akutvård utanför sjukhuset påverkar frekvensen oplanerade återinskrivningar inom internmedicinen. Bland patienter vid länsdelssjukhusen tycks det medicinska utfallet bli sämre än vid länssjukhusen i landsting utan universitetssjukhus. Kriterierna för inskrivning i slutenvård inom internmedicinen varierar dessutom beroende på den inskrivande läkarens formella utbildningsnivå, vilket leder till återinskrivningar som kunde ha undvikits, och sämre ändamålsenlighet i slutenvården.

Resultaten har relevans för beslut om systemintegration och tillgänglighet till akutsjukvård. Studierna tyder på behov av analyser som inkorporerar de dynamiska effekterna av miljön och organisation på akut vårdutnyttjande.

Länk till sammanfattningen: http://publications.uu.se/uu/fulltext/nbn_se_uu_diva-3997.pdf

Namn: Grazyna Teresa Adamiak
Avhandlingens titel: Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården
Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Opponent: Professor Grete Botten, Oslo Universitet, Sentrum f. helseadministration, Oslo
Disputationen äger rum: Måndagen 1 mars, kl. 13.00, Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset

Kontaktinformation
Grazyna Teresa Adamiak kan nås på telefon 08-658 2177 eller via e-post g.adamiak@telia.com eller Grazynata@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera