13 februari 2004

Stort EU-projekt kring fisk som mat sjösätts

Chalmers och Göteborgs universitet deltar som enda svenska organisationer i det stora fiskforskningsprojektet SeafoodPlus som EU sjösätter i Bryssel den 22 januari.

Projektet tar sin utgångspunkt i konsumenterna och det ökande intresset för hälsa och välbefinnande, där produkter från havet kommer att spela en stor roll. Projektet är inriktat på skräddarsydda produkter för konsumtion, bättre utnyttjande av biprodukter för, till exempel, läkemedelsutvinning, etiskt acceptabel fiskodling med mera.

– Att Chalmers institution för kemi och biovetenskap finns med i SeafoodPlus projektet är ingen slump. Vi arbetar redan sedan tidigare i ett annat stort projekt som finansieras av EUs strukturfonder, Fiskeriverket, Formas och Västra Götalandsregionen. Det handlar om sill som råvare för functional foods och kan ses som ett sorts SeafoodPlus i miniatyr inriktat på en mycket svensk, men tyvärr underutnyttjad råvara, sill. Vi undersöker om sill i kosten kan förebygga sjukdom och främja god hälsa, vilka ämnen i sillen som i så fall är ansvariga för dessa positiva effekter och hur vi skall förbättra sillens hållbarhet och processbarhet. Målet är att konsumenterna skall äta sillen för både dess goda smak och dess hälsobefrämjande egenskaper. Detta projekt utförs i nära samarbete med Väst 5 AB (en sammanslutning av nio sillindustrier längs västkusten), Tjörns kommun och Sahlgrenska Akademin, säger Ingrid Undeland, fiskforskare på Chalmers.

– Chalmers del i det stora SeafoodPlus projektet ligger inom området kvalitet hos råvaror och produkter, ett projekt som har en total budget på 2 633 000 Euro. Vi skall studera kemiska förändringar i fiskråvaran från fångst till framställning av livsmedelsprodukter. En viktig kvalitetsaspekt är att fisk lätt härsknar (oxiderar). Därför skall vi studera hur fettsyror oxiderar vid tillverkningsprocesser och under lagring. Att fiskens konsistens ändras är ett annat kvalitetsfel som vi undersöker. Det beror oftast på förändringar i proteinerna. Fett- och proteinförändringar är dock inte separata processer utan påverkar varandra. Vi skall därför samordna forskningen kring fett och protein och få ny kunskap om hur man kan stoppa härskning och konsistensförändringar. Institutioner i flera andra länder ingår i delprojektet Det mesta av arbetet kommer att ske i modellsystem, fortsätter Ingrid Undeland.

På Göteborgs universitet leder Björn Thrandur Björnsson ett projekt kring akvakultur, fiskodling. Man arbetar med de grundläggande mekanismer som reglerar fett- och proteinomsättningen i fisken. Bättre kunskaper om detta ger möjligheter att genom fodret styra fett och proteinomsättningen hos odlad fisk och därmed skapa bättre produkter.

SeafoodPlus ingår i EUs sjätte ramprogram och blir det största EU-projektet någonsin när det gäller mat från havet, inte bara om man ser till den totala budgeten som är på 26 miljoner Euro, utan också när det gäller komplexiteten i forskningsprogrammet. Det spänner över hela kedjan från fångst till produktion och konsumtion. Stor vikt läggs vid konsumenternas efterfrågan på nyttiga och säkra produkter som framställts på ett miljövänligt sätt. Exempel på frågeställningar i projektet är: Hur påverkar fiskfodret kvaliteten hos den färdiga produkten? Vilka näringsämnen går förlorade under tillverkningen av produkter från havet? Hur kan avfall och biprodukter användas på ett bra sätt? Och, inte minst, vilka attityder har konsumenterna till produkterna och vad kan de hälsomässigt tillföra förutom omega-3-fettsyror? Under fyra och ett halvt år skall forskarna studera detta i fiskodlingar, laboratorier, livsmedels- och läkemedelsföretag, på sjukhus och tillsammans med konsumenter.

Mer än 70 parter
Mer än 70 parter från 16 europeiska länder deltar i projektet. Det är inte bara forskare utan också små och medelstora företag med intressen inom området. Än så länge finns inga svenska företag med, men nya företag välkomnas.
– Ett gyllene tillfälle att skapa nya kontaktytor mellan industri och forskning, säger Ingrid Undeland.

Det övergripande projektansvaret har fiskforskaren Torger Börresen, professor vid det danska fiskforskningsinstitutet i Lyngby. Till sin hjälp har han 12 experter från institutioner i olika länder.

Projektets sex områden är inriktade på
· Näringsaspekter
· Attityder, hälsa och välbefinnande hos konsumenterna
· Säkerhet
· Kvalitet från fångst till konsumentprodukt (här ingår Chalmers del)
· Aspekter på fiskodling (här ingår Göteborgs universitets del)
· Spårbarhet av produkterna från levande fisk till färdig produkt för att skapa förtroende hos konsumenterna

Snabb tillämpning av forskningsresultat
Man satsar på snabb spridning av forskningsresultat och tanken är att resultaten snabbt skall kunna användas kommersiellt. Detta gäller framför allt ny teknik som kan komma fram under projektets gång.

Kontaktinformation
Mer information:
Ingrid Undeland, forskarassistent, Institutionen för kemi och biovetenskap, Chalmers,
tel: 031-3351355 eller 0737-080864,
e-post: iu@fsc.chalmers.se

Björn Thrandur Björnsson, professor, Zoofysiologi, Göteborgs universitet,
tel 031-773 3691,
e-post: Th.Bjornsson@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera