Tema

Luleå stifts möte med den moderna kulturen

Luleå stifts bejakande av individualismen under 1900-talets första hälft har gett stiftet en speciell beredskap, jämfört med andra stift, att möta den moderna samhällskulturen. Det hävdar Mayvor Ekberg, Umeå universitet, i sin avhandling.

Ekbergs avhandling utgår från den kanadensiske filosofen och statsvetaren Charles Taylors teori om den moderna människans jagmedvetande och frihetsbegrepp. Ekberg sätter in den historiskt givna människan i den kyrkohistoriska och idéhistoriska utvecklingen och ger människan och hennes självmedvetande en central roll.

Avhandlingens syfte är att visa att Luleå stifts lågkyrkliga perspektiv på tron kan bedömas som mer framsynt jämfört med de som höll sig nära den strategi som den lundensiska högkyrkligheten tillämpade och försvarade i polemik mot den uppsaliensiska lågkyrkligheten under 1800-talets kyrkodebatt. En debatt. som kan sägas ha varit Svenska kyrkans tidiga reaktion på den moderna kulturens framväxt. En grundläggande tanke i avhandlingen är att lågkyrklighetens svar på den moderna människans växande jagmedvetande inte alltid bedömts på ett riktigt sätt på grund av att det idéhistoriska perspektivet inte tydligt nog tagits i beaktande.

En avgörande betydelse för den idéhistoriska utvecklingen fick upplysningstidens syn på kunskapen, i vilken människan och tillvaron ställdes mot varandra som två motsatta poler. Det objektiva tänkandet gavs prioritet över det subjektiva tänkandet. Mellan romantiken som filosofisk strömning och pietismen som teologisk, fanns ett visst ömsesidigt inflytande, då båda som en protest mot upplysningen var inriktade på att rädda människan från ”förnuftets dödliga grepp”. Med romantikens expressivism kom en ny människosyn, som åter kunde förena tanke och känsla som det sant mänskliga. Detta krav på autenticitet, att uttrycka ett ”äkta jag”, har blivit en hörnsten i den moderna kulturen.

1800-talets kyrkodebatt, i vilken högkyrklighetens intention var att övervinna den moderna individualismen, visar att lågkyrkligheten i sin kritik mot detta förhållningssätt mest sannolikt var influerad av expressivismen via pietismen.

Avhandlingen koncentrerar sig på Luleå stift under 1900-talets första hälft. Ekberg vill mena att lågkyrklighetens bejakande av det positiva i individualismen som en aspekt i den moderna människans identitet, kunde ge stiftet en speciell beredskap att möta den moderna samhällskulturen. Den art av individualism som formas genom expressivismen, vilken inte bara uppmärksammar människans språkliga natur utan även det mänskliga behovet av självförverkligande står inte i motsättning till den kristna tron. Snarare tycks det möjligt, att på grundval av Taylors teori om expressivismen, tala om Guds återkomst i den moderna kulturen.

Avhandlingens kritiska belysning får en samtidsrelevans, eftersom många av de problem som Luleå stift brottades med under 1900-talets första hälft fortfarande är föremål för diskussion.

Fredagen den 20 februari försvarar Mayvor Ekberg, institutionen för religionsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Se människan! En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen.
Disputationen äger rum kl. 14.15 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet.
Opponent är Ruth Franzén professor i kyrkohistoria, Teologiska institutionen i Uppsala.

Kontaktinformation
Mayvor Ekberg nås på:
Institutionen för utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
Tel: 0920-49 24 10
Eller: 0911-104 75
E-post: Mayvor.Ekberg@lh.luth.se

Luleå stifts möte med den moderna kulturen

 lästid ~ 2 min