Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2004

Marina framtider. Hur bör den svenska marinen utformas för att ge stöd till svenskt säkerhetspolitiskt handlande?

I en föränderlig värld behöver den svenska marinen tillföras nya förmågor. Fokus på Östersjön behöver kompletteras med expeditionär förmåga. Hot långt borta berör oss mer direkt än tidigare och behöver kunna mötas i samverkan med andra. Därmed kan också andra dimensioner än rent sjömilitära hanteras – humanitära insatser och miljöskydd.

Rapporten “Marina framtider” diskuterar hur den svenska marinen skall utformas för att kunna stödja övergripande svenska mål. I rapporten konstateras att Sveriges strategiska ställning förändrats under de senaste årtiondet. Hotet är inte längre invasion betingad av ett biploärt Europa. Utvecklingen av kris- och konflikthanteringförmågan medför nya försvars- och säkerhetspolitiska frågeställningar och Sverige har på dessa områden blivit en mer aktiv internationell aktör än tidigare.

Sveriges säkerhetspolitik vilar i dag på samarbete med andra länder. Vår relevans i den internationella säkerhetspolitiken är nära kopplad till vår förmåga att kunna bidra till fred och stabilitet bl.a. genom kris- och konflikthanteringsinsatser av olika slag. Konflikter och oroligheter även i avlägnsa regioner kan direkt beröra Sverige som är mycket beroende av handelsförbindelserna till havs. Instabilitet och kaos ger utrymme för organiserad transnationell brottslighet och internationell terrorism.

I dagens strategiska situation behövs inte fler fartyg mot en tänkt motståndare i Östersjön. Två fartygstyper med bättre strategisk rörlighet behövs för att bättre komma i fas med de internationella uppgifter marinen kan ställas inför. Om marinen skall utveckla sin förmåga till att verka i kris- och konflikthantering i en internationell miljö krävs en eller flera moderna fregatter för patrullering och skydd av sjölederna och ett flexibelt amfibiefartyg för fredsfrämjande operationer.

Marinen skulle då inte bara kunna lösa sjömilitära uppgifter långt bort från Sverige, utan även bättre kunna bidra till skydd av den civila sjöfarten, ge bistånd vid humanitära insatser och vid miljökatastrofer till havs
Med större flexibilitet inom marinen, med resurser för till exempel miljöskydd, borde det även finnas utrymme för kreativitet vad det gäller finansiering för föreslagna fartygstyper.

Kontaktinformation
Niklas Granholm, projektledare vid FOI försvarsanalys. Tel 08 – 555 038 36.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera