Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2003

Alla beslut klara i årets utdelning från Vetenskapsrådet

Drygt 1 000 ansökningar får bidrag till nya projekt eller tjänster inom allt från etablerade vetenskapsområden till nya tvärvetenskapliga ämnen. Sammanlagt handlar det om ungefär 1,6 miljarder kronor till framstående svenska forskare under de kommande åren.

– Det finns i Sverige mycket framstående och spännande forskning. Alla ansökningar till Vetenskapsrådet har kritiskt granskats av nationella och internationella experter och de som finansieras har samtliga bedömts hålla hög internationell kvalitet. Samtidigt tvingas vi konstatera att rådets resurser inte räcker för att finansiera alla högkvalitativa projekt. Hade vi kunnat stödja alla som fått de högsta betygen hade ungefär en tredjedel av alla ansökningar beviljats, säger generaldirektör Pär Omling. Sammanlagt kom omkring 4 600 ansökningar in i årets omgång. Det betyder att drygt en femtedel av ansökningarna fått stöd.
Fördelning och statistik
Ämnesområden:
* humaniora och samhällsvetenskap: 946 ansökningar / 92 beviljade/ 195 milj kr
* medicinsk forskning: 1 186 ansökningar / 477 beviljade / 488 milj kr
* naturvetenskap och teknikvetenskap: 2 094 ansökningar / 401* beviljade/ 747* milj
* utbildningsvetenskap: 271 ansökningar / 37 beviljade /117 milj kr

Dessutom har beslut tagits för
* genusvetenskap: 10 ansökningar /5 beviljade/ 5 mkr
* longitudinella databaser: 40 ansökningar / 13 beviljade/ 24 mkr
* dyrbar utrustning: 71 ansökningar / 17 beviljade/antal mkr

(*Här tillkommer minst 23 beviljade ansökningar på sammanlagt minst 45 milj kr inom området energiforskning. Dessa är medräknade i antalet ansökningar men slutgiltigt beslut tas först i början av nästa år.)

Under länken www.vr.se/utdelning2003 finns bl a
* diagram över motsvarande siffror
* tabeller över hur mycket universitet och högskolor får i medel (de som får mer än 1 milj kr)
* ytterligare statistik, bl a fördelning män kvinnor, för utdelningen inom alla ämnesområden
* alla beviljade projekt finns i den sökbara databasen: http://vrproj.vr.se/

Kommentarer från ämnesområdena
Nytt för årets ansökningsomgång inom humaniora och samhällsvetenskap är stödformen “långsiktigt stöd till ledande forskare”. Den har tillkommit eftersom de allra bästa forskarna inte har tid för forskning längre. Deras tjänstetid upptas alltmer av forskningsadministrativa uppgifter. Avsikten är att stödformen ska garantera dem minst 50 procents forskningstid under sex år. Till denna stödform inkom 53 ansökningar av vilka 11 kunde beviljas.
– Jag är glad över att det verkligen är framstående forskare som ansökt om medel inom denna bidragsform, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Genom att de kommer att ha möjlighet att forska ostört kommer hela miljön att förstärkas.

Inom medicin har projektbidragens medelstorlek har ökat och Håkan Billig, biträdande huvudsekreterare för ämnesrådet medicin, säger att det beror framförallt på att de mindre bidragen har höjts.
– Ska man komma igång med en forskarkarriär och få ordentlig fart på sin forskning måste det finnas en grundplåt. Det är också därför som vi de senaste åren beviljar ett s k debutbidrag till de som får en anställning som forskarassistent. Vi nöjer oss dock inte med detta utan arbetar också för att de bästa ansökningarna ska få större anslag, i nivå med övriga Europa.

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har identifierat tre viktiga framtidsområden; grundläggande teknikvetenskap, molekylära livsprocesser och klimatforskning. Sverige ligger långt fram inom alla de nämnda forskningsfälten.
– De områden vi väljer att prioritera är viktiga både för Sveriges ekonomiska tillväxt, för framtida medicinska tillämpningar och för en hållbar utveckling, säger Kåre Bremer,huvudsekreterare för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

För tredje året i rad ökar antalet ansökningar inom utbildningsvetenskap och de håller allt högre kvalitet. Samtidigt leder ökat söktryck till att beviljningsgraden minskar. Till detta kommer att en av kommitténs uppgifter är att stödja samverkan mellan olika lärosäten – vilket innebär satsningar på större belopp till färre antal sökande. Sammantaget har det i år alltså beviljats betydligt färre projekt än tidigare år.
– På samma gång är det är viktigt att stödja tillväxten av nya forskare, det är en investering i framtiden. Därför har kommittén valt att också finansiera fyra forskarassistenter, säger Berit Askling, huvudsekreterare i utbildningsvetenskapliga kommittén.

Excellenta forskare
Vetenskapsrådet belönar 26 excellenta forskare inom allt från språkforskning till bioteknik med 1,3 miljoner under de kommande två åren. Pengarna är ett extra tillskott till övriga projektbidrag för att forskarna ska kunna utveckla sin forskning. Urvalet har gjorts bland årets ansökningar om projektmedel. Förslag på forskare har sammanställts ämnesrådsvis och en grupp bestående av biträdande generaldirektör och huvudsekreterarna har valt ut de excellenta forskarna utan inbördes rangordning. Av de 26 forskarna kommer 14 från naturvetenskap och teknik, 7 från medicin, 4 från humaniora och samhällsvetenskap och 1 från utbildningsvetenskap. Kompletta listor finns på: http://www.vr.se/aktuellt/index.asp?id=2&dok_id=5848

Ytterligare kommentarer
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: Par.Omling@vr.se, 08-546 44 185
Kåre Bremer, huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap: Kare.Bremer@vr.se, 08-546 44 201
Håkan Billig, biträdande huvudsekreterare medicin: Hakan.Billig@vr.se, 08-546 44 294
Bengt Hansson, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap: Bengt.Hansson@vr.se, 08-546 44 228
Berit Askling, huvudsekreterare utbildningsvetenskap: Berit.Askling@vr.se, 08-546 44 184

* * *
Not: De belopp som anges är avrundade och i dessa ingår kostnader för det som lärosäten får i ersättning för hyra, administration m m (ett schablonpåslag på 35 %). När det gäller ansökningar kan antalet komma att ändras marginellt.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Jesper Wadensjö, info-ansvarig humaniora och samhällsvetenskap: Jesper.Wadensjo@vr.se, 08-546 44 289 Anna karin Svenningsson, informationsansvarig medicin: Anna.karin.Svenningsson@vr.se, 08-546 44 219
Jonas Björck, forskningssekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap: Jonas.Bjorck@vr.se, 08-546 44 103
Birgitta Mattsson, informationsansvarig utbildningsvetenskap: Birgitta.Mattsson@vr.se, 08-546 44 211

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera