Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2003

Riskmodeller kan minska antalet viltolyckor

Hundratusentals djur dödas varje år i trafiken. För grävlingarna är trafikhotet allvarligare än man tidigare trott. En ny avhandling vid SLU belyser konflikten mellan trafik och djur i Sverige samt visar modeller som förutsäger risken för viltolyckor.

Det är först under senare år som trafikens påverkan på djurpopulationer har tagits på allvar. Idag anses den ökade biltrafiken vara ett betydande hot mot den biologiska mångfalden i världen. Andreas Seiler vid institutionen för naturvårdsbiologi, Grimsö forskningsstation vid SLU, presenterar i sin avhandling en ny bild av trafikdödligheten hos några vanliga svenska däggdjur.

För de flesta djurpopulationerna i Sverige verkar trafiken inte utgöra ett allvarligt hot mot artbeståndet, trots många trafikdödade djur per år. För grävlingar ser det dock annorlunda ut: beräkningar tyder på att 12-13 procent av grävlingsstammen årligen dör på svenska vägar. Detta är mycket nära den andel som populationen tål, förutsatt att jakttryck och övrig dödlighet bibehålls. Andreas Seiler och forskarkollegor rekom-menderar därför att man tar ökad hänsyn till grävlingar vid nyanläggning och under-håll av vägar.

Efter omfattande forskning om sambandet mellan trafik, vilttäthet, landskapets sammansättning, samt polisrapporterade bilolyckor med rådjur och älg, har Andreas Seiler utvecklat modeller för att förutsäga risken för älgolyckor. Till sin hjälp har han använt fjärranalys, landskapskartor och statistik på trafik, vägnät och älgtäthet (indikerat av jaktuttaget). Modellerna visar att hastighetssänkning har den enskilt största betydelsen för minskning av olycksrisken.

En kombination av lägre hastighet och stängsling, eventuellt i samband med alternativa passager för djuren och ett ökat avstånd till angränsande skogsmark, verkar vara de mest effektiva åtgärderna mot älgolyckor. Att motverka kollisioner mellan fordon och älg i synnerhet, och vilda djur i allmänhet, förutsätter ett holistiskt angreppssätt som involverar såväl väghållare som markägare och bilist.

Kontaktinformation
Andreas Seiler, tel. 0581-69 73 28, 070-347 26 43
E-post: Andreas.Seiler@nvb.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera