Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2003

6,8 miljoner till artforskning

Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU Uppsala, delar ut 6,8 miljoner kronor till forskning om arter under 2004. Nu har turen kommit till gallmyggor, glattsteklar och svampar som växer som parasiter på lavar. Åtskilliga nya arter lär upptäckas.

Under 2003 har arbetet tagit fart med att ta fram “Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna” – ett populärvetenskapligt referensverk över Sveriges djur, växter och svampar. Det är en nationell satsning för att täcka de stora kunskapsluckor som fortfarande finns om den biologiska mångfalden i Sverige. Resultaten från den nu aktuella forskningen ska på sikt ingå i den nämnda encyklopedin.

– Man kan förvänta sig många spännande upptäckter – till exempel nya arter för landet – men också ny kunskap om hur de lever och var i landet de finns, berättar Rikard Sundin, som är forskningssekreterare vid Svenska artprojektet. Säkerligen kommer också helt nya arter att beskrivas – arter som tidigare varit okända för vetenskapen. En av forskarna som får stöd är doktoranden Mattias Forshage, som studerar glattsteklar. Han uppskattar att cirka 20, eller hälften av de svenska arterna i den grupp han studerar fortfarande är obeskrivna!

Svenska artprojektet är den enda instans i Sverige som uttalat stöder artforskning på dåligt kända organismgrupper. De traditionella forskningsråden har inte prioriterat denna typ av forskning, vilket väckt kritik från många håll, inte minst mot bakgrund av att staten avsatt extra medel för forskning kring biologisk mångfald. Ett av huvudsyftena har varit att stödja just artforskningen.

– Om inte artforskning får mer stöd kommer Sverige att ha svårt att leva upp till sina åtaganden inom ramen för Konventionen för biologisk mångfald, säger Ulf Gärdenfors, ledamot i Svenska artprojektets ledningsgrupp.

Svenska artprojektet är ett stort forsknings- och folkbildningsprojekt. Resultaten från projektet kommer att vara en viktig kunskapsbas för svenskt naturvårdsarbete och forskning kring biologisk mångfald. Alla 50 000 svenska flercelliga djur- och växtarter ska dokumenteras och omkring 30 000 av dem ska populärvetenskapligt beskrivas i ord och bild. Arbetet beräknas ta 20 år och publiceras såväl i bokform som digitalt.

Kontaktinformation
För mer information från ArtDatabanken:
Rikard Sundin, forskningssekr., Svenska artprojektet, tel 018-67 25 74
Torleif Ingelög, föreståndare, tel 018-67 24 17
Ulf Gärdenfors, stf föreståndare, tel. 018-67 26 23

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera