Tema

Tumörbekämpning kräver vissa egenskaper hos T-lymfocyterna

För att våra T-lymfocyter ska kunna delta i försvaret mot bland annat tumörceller måste de kunna förflytta sig relativt fritt i kroppen. Detta kräver vissa egenskaper hos T-lymfocyterna, visar Jyrki Ivanoff i den avhandling han försvarar 11 december.

T-lymfocyterna är centrala för vårt försvar mot tumörceller och sjukdomsalstrande mikroorganismer. För att snabbt kunna upptäcka en angripare cirkulerar T-cellerna ständigt omkring i blodbanan, ut i vävnaderna och via lymfan tillbaka till blodet. Därvid måste cellerna kunna förflytta sig längs olika vävnadsytor och också tränga genom olika vävnader.

I sin avhandling har Ivanoff i olika modellsystem visat att förmågan att vandra på en sådan yta och att tränga genom en vävnad kräver olika egenskaper hos cellen. Av ett antal leukemiska T-cellslinjer kunde alla vandra på ytan, medan endast vissa cellinjer förmådde tränga genom vävnaden. Förmågan att tränga genom vävnaden var kopplad till en förmåga att enzymatiskt bryta ned vävnaden. Ivanoff kartlade också inverkan på cellernas vandring av kemokiner, hormoner med förmåga att locka till sig celler. Resultaten är viktiga för att förstå mekanismerna bakom immuncellernas ansamling i ett infekterat eller tumörangripet område.

Torsdagen den 11 december försvarar Jyrki Ivanoff, institutionen för Klinisk Mikrobiologi, enheten för Klinisk Immunologi, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Migration on extracellular matrix surface and infiltration into the matrix – Two distinguishable activities of human T-cells. Svensk titel: Migration på extracellulär matrix yta och infiltration in i matrix – Två urskiljbara aktiviteter hos humana T-celler.
Disputationen äger rum kl.13.00 i Infektionsklinikens föreläsningssal, byggnad 24 kv, Norrlands universitetssjukhus.

Fakultetsopponent är docent Joachim Lundahl, Institutionen för medicin, Enheten för klinisk immunologi och allergi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-159

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jyrki Ivanoff på telefon 070-680 96 44 eller e-post jyrki.ivanoff@telia.com.

Tumörbekämpning kräver vissa egenskaper hos T-lymfocyterna

 lästid ~ 1 min