Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2003

Industridriven forskning ges akademisk höjd

Efter sex års engagemang som industridoktorand disputerar Tomas Berling den 5 december i sal E:1406 kl 13.15. Hans avhandling handlar om metoder att förbättra testerna av programvara för flygburen radar.

LTH:s programvarucentrum LUCAS vinner ytterligare kunskap om kvalificerad testmetodik till nytta för forskarvärlden och samverkande företag.

Forskningen har bedrivits hos och finansierats av enheten för flygburen radar hos Ericsson Microwave Systems i Mölndal, under handledning av docent Per Runeson, Institutionen för Telekommunikationssystem, LUCAS, Lunds Tekniska Högskola.

Avhandlingen innehåller både organisatoriska och matematiska angreppssätt för att förbättra testerna av den inbyggda programvara som finns i Ericssons flygburna radarsystem. Bland annat visar avhandlingen hur man kan mäta effektiviteten i sina tester. Denna kunskap utgör sedan underlag för planeringen av framtida tester så att man reducera kostsam flygtid och simulatortid eller ytterligare höja programvarans kvalitet.

– För LUCAS del innebär den här formen av samverkan med industrin att vi får möjlighet att utveckla och utvärdera våra teoretiska rön i en tillämpad och mycket utmanade miljö. Några av de metoder och tekniker som Tomas utvecklat används redan i praktiken. Men de är också så generella att de kommer till nytta för våra övriga samverkans-parter och i vår egen undervisning, säger Tomas handledare Per Runeson, docent och forskningsledare inom LUCAS.

– Att denna tillämpade forskning också håller hög akademisk kvalitet visas tydligt av att delresultat redan före disputationen är publicerade i områdets tyngsta tidskrift IEEE Transactions on Software Engineering, säger docent Per Runeson.

Om LUCAS – Center för industriell programvaruteknik
LUCAS forskning rör sig inom tillämpningsområden som robotteknik, trådlös kommunika-tion, processtyrsystem och mobilt Internet. De tekniska frågeställningarna kan t ex beröra konfigurationshantering, programvaruarkitekturer, programmeringsspråk, testmetodik för programvara, styrning och utvärdering av programvarukvalitet och realtidsproblem. I samarbete med industrin utvecklas nya tekniker för att bemästra komplexa tekniska programvarusystem. Industrin hjälper i gengäld till att delfinansiera t ex doktorand-tjänster och förse forskarna med projekt och produkter som forskningsobjekt.

LUCAS är en centrumbildning på Lunds Tekniska Högskola (LTH) med forskare inom tillämpad programvaruteknik från Institutionerna för Datavetenskap, Telekommunikationssystem och Reglerteknik.

LUCAS finansieras med en tredjedel från industrin, en tredjedel från institutionella sponsorer som t ex Vinnova och SSF samt en tredjedel från Lunds Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Increasing Product Quality by Verification and Validation Improvments in an Industrial Setting. Opponent: Professor Bo Bergman, Chalmers.

Kontaktinformation
Per Runeson: Per.Runeson@telecom.lth.se, 046-222 93 25 / 070-515 93 25
Jonas Wisbrant, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se, 046-222 34 83 / 070-99 89 002

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera