Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2003

Ökad rehabiliterande vård inom intensivvården skapar stress hos personalen

Sjukhussammanslagningar och besparingar har ökat både arbetsbelastningen och sjukfrånvaron inom intensivvården. I sitt avhandlingsarbete drar Eva Lindberg slutsatsen att det är den ökande andelen rehabiliterande vård, exempelvis större operationer på äldre patienter, som skapar stress och oenighet hos personalen.

Eva Lindberg har under fyra år studerat vad som händer med personalen och organisationen när man genomför ekonomiska nedskärningar, bland annat i form av en sjukhussammanslagning. Syftet är att öka förståelsen för problem med implementering av kvalitetssystem i hälso- och sjukvårdssystemet. Hon föreslår även ett nytt sätt att se på kvalitetssystem och hur man kan hanterar dem.

Arbetsbelastningen på intensivvårdsavdelningarna har ökat med 20 procent mellan 1998-2001, och den dagliga verksamheten på intensivvårdsavdelningarna framstår som hektisk och turbulent. Sjukfrånvaron har ökat dramatiskt och mer än generellt i samhället. Eva Lindberg konstaterar att sjukfrånvaron har ett samband med hur många patienter det finns på avdelningen som vårdats minst fem dygn, alltså patienter som behöver rehabiliterande intensivvård. Den ökade arbetsbelastningen verkar dock inte ha förändrat organisationsklimatet för nya idéer hos personalen eller stressrelaterade symtom.

Eva Lindberg tolkar situationen så att personalen upplever helt enkelt inte den högteknologiska akuta intensivvården som stressande. Däremot beskriver de den rehabiliterande vården av intensivvårdspatienten som tärande. Procentuellt sett har andelen den rehabiliterande vården ökat från 1,7 procent 1999 till 3,5 procent 2001. Den situationen, då en eller flera av patienterna vårdas minst fem dygn är förenad med frekventa, belastande diskussioner och oenighet i gruppen.

Ledarna inom vården på intensivvårdsavdelningarna tycks ha en svår arbetssituation med ständiga störningar och desintegration mellan enheter och individer. Eva Lindberg konstaterar även en organisatorisk ambivalens och en motsättning i grundläggande värden (rädda liv – hindra en naturlig död hos svårt sjuka, ofta äldre, patienter).

Författare: Eva Lindberg
Avhandlingens titel: Continouos Quality Development by Means of New Understanding: A four year study on an Intensive Care Unit during times of hard work and demanding organisational changes
Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Disputationen äger rum fredag 12 december kl. 13.00 i Pelsarsalen, Länssjukhuset Gävle, ing. 35, 801 87, Gävle
Opponent är professor Bo Hellgren, Ekonomiska Institutionen, Linköping

Kontaktinformation
Vidare information: Eva Lindberg kan nås på telefon 018-611 22 90 eller via e-post eva.lindberg@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera